tentamenregels filmacademie

laatste update: 20 februari 2014/AG

Orderegels voor schriftelijke tentamens
Om schriftelijke tentamens rustig en ordentelijk te laten verlopen, geldt een aantal regels. Belangrijke algemene regels zijn dat het in de tentamenzaal rustig moet zijn en dat je de instructies van de surveillanten moet opvolgen. Hieronder staan overige regels beschreven.

 1. Tijdens het tentamen dienen persoonlijke eigendommen, die men niet nodig heeft voor het maken van het tentamen buiten bereik van de student te worden geplaatst.
 2. Het invullen van de presentielijst is verplicht.
 3. Een half uur na aanvang van het tentamen wordt men niet meer toegelaten tot de ruimte waar het tentamen wordt afgenomen.
 4. De tentamenruimte mag alleen bij hoge uitzondering, en met toestemming van de surveillant, verlaten worden. Opgaaf van redenen is noodzakelijk voor het verkrijgen van toestemming.
 5. Het gebruik van eigen papier is niet toegestaan. 
 6. Op alle papieren die de student inlevert staat duidelijk zijn/haar naam en lichting vermeld. Een geschreven antwoord wordt voorzien van een cijfer of letter, zoals die bij de vraag is opgegeven. Vragen mogen in een andere volgorde dan is opgegeven worden beantwoord, mits dit duidelijk is aangegeven.
 7. Bij de opgaven staat duidelijk vermeld welke hulpmiddelen de student naast de gebruikelijke schrijfmiddelen nog mag gebruiken.
 8. Opgaven en kladpapier mogen niet worden meegenomen tenzij de docent anders bepaalt. 
 9. Tijdens een tentamen mogen geen gegevens of materialen tussen de kandidaten onderling worden uitgewisseld, tenzij dit nadrukkelijk is toegestaan.

Voor schriftelijke opdrachten geldt:

 • Uitwerkingen van studietaken die worden ingeleverd na een project of opdracht ‘reizen in opdracht en voor risico van de afzender’. De student is verplicht te controleren of het materiaal is aangekomen en kan op verzoek altijd een kopie naleveren waarvan de kwaliteit een goede beoordeling niet in de weg staat.
 • Inzending van werk per e-mail via de AHK-mailadressen van de student, geschiedt volgens afspraken met de docent. Een eventuele nazending van het origineel dient eveneens volgens afspraak plaats te vinden.

Overtreding van de orderegels
Van overtreding van deze regels maakt de surveillant proces-verbaal op. Constateert de surveillant fraude, of heeft hij daarvan een vermoeden, dan neemt hij eventuele bewijsstukken in beslag en maakt proces-verbaal op. Het niet opvolgen van de aanwijzingen van de surveillant en/of de regels kan door de examencommissie aangemerkt worden als fraude. Op grond daarvan kan het tentamen ongeldig worden verklaard. Zie hierover verder in de Onderwijs- en examenregeling (OER) artikel 22 Fraude en plagiaat en artikel 23 Ordeverstoring en –maatregelen.

Delen