vrijstellingen en alternatieve leerroute

laatste update: 13 maart  2014/AG

De filmacademie onderscheidt de volgende mogelijkheden tot vrijstelling(en):

 1. Vrijstelling voor één bepaald programmaonderdeel op basis van al elders verworven competenties.
  Als een student vrijstelling wil voor een bepaald programmaonderdeel omdat hij meent dat hij de competenties of doelen en de inhoud van het betreffend onderdeel al heeft verworven, dient hij dit aannemelijk te maken met bewijzen.
 2. Vrijstelling voor meerdere programmaonderdelen of zelfs een opleidingsfase op basis van al elders verworven competenties.
  Als een student vrijstelling wil voor meerdere programmaonderdelen omdat hij meent dat hij de competenties of doelen en de inhoud van de betreffende onderdelen al heeft verworven, dient hij dit aannemelijk te maken met bewijzen. Dit kan zich voordoen bij een student die al een vergelijkbare of aanpalende opleiding heeft gevolgd (zij-instromer).
  (NB Bij zij-instromers is van belang dat er uiteindelijk alleen een bachelordiploma kan worden uitgereikt als er een propedeuse diploma in iemands dossier zit; dus ofwel moet er bij de toelating in een hoger jaar een elders verkregen propedeusediploma zijn, ofwel er moet door de NFA worden gekeken welke onderdelen nog moeten worden gedaan om het propedeusediploma uit te reiken (en in welk tijdpad). Dit moet worden overeengekomen met de student bij zijn toelating. Daar moet het volgende bij aangegeven worden: als een student nog geen propedeuse heeft, wordt hij in de propedeutische studiefase ingeschreven (eventueel met een aantal vrijstellingen en goedkeuring voor het volgen van delen van het 2e jaars programma) en kan hij dus ook nog in aanmerking komen voor een bindend studieadvies.)
 3. Vrijstelling voor één of meerdere programmaonderdelen in verband met een alternatieve leerroute.
  Gedurende de opleiding kan de individuele artistieke ontwikkeling van een student aanleiding vormen om zijn leerroute wat aan te passen, een alternatieve leerroute dus. Deze route dient dan wel van gelijke omvang en zwaarte te zijn en passen bij de aard en inrichting van het studieprogramma als geheel. De studieleider en de betreffende student spreken samen af welke onderdelen op welke manier door een alternatief vervangen kunnen worden en leggen dit voor aan de examencommissie.

procedure

 1. Er mogen geen vrijstellingen aangevraagd worden op basis van prestaties die tijdens de studie zijn geleverd.
 2. Aanvragen voor vrijstelling(en) dienen uiterlijk 2 weken  voorafgaand aan het betreffende studieonderdeel bij de examencommissie aangevraagd te worden.
 3. Voor elk van de drie mogelijkheden is er een apart (aanvraag)formulier. De aanvraag moet met het juiste formulier gedaan worden.
 4. De student vult het formulier zo volledig mogelijk in, verzamelt alle relevante gevraagde informatie en bespreekt de aanvraag met zijn studieleider.
 5. De studieleider onderzoekt op basis van de aangeleverde informatie en bewijzen of hier al dan niet vrijstelling verleend kan worden. De studieleider vraagt indien nodig advies van een inhoudelijk (vak)docent.
 6. Als de studierichtingsleider vindt dat er géén vrijstelling verleend kan worden, laat hij dat de student weten mét motivatie.
 7. Als  de studierichtingsleider vindt dat er inderdaad vrijstelling verleend kan worden, zet hij zijn handtekening op het betreffende formulier.
 8. De student dient de aanvraag vervolgens in bij de secretaris van de examencommissie via de daartoe geëigende kanalen (b.v. e-mail). Niet door de studieleider ondertekende aanvragen worden niet in behandeling genomen.
 9. De examencommissie beoordeelt de aanvraag op basis van het volgende:
  a.    de aanvraag is correct, d.w.z. volgens procedure,
  b.    de onderbouwing van de aanvraag is voldoende en overtuigend,
  c.    de competenties zijn inhoudelijk voldoende vergelijkbaar,
  d.    het niveau en de studielast zijn gelijk (minimaal HBO-niveau en
         minimaal gelijk aantal behaalde studiepunten).

aanvraagformulieren

 • undefinedformulier 1
  aanvraag vrijstelling voor één bepaald programmaonderdeel op basis van al elders verworven competenties

 • undefinedformulier 2
  aanvraag vrijstelling voor meerdere programmaonderdelen op basis van al elders verworven competenties

 • undefinedformulier 3
  aanvraag vrijstelling voor één of meer programmaonderdelen in verband met een alternatieve leerroute
Delen