Naar inhoud

Studiegids

Archief
 

Dedirecteur is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en rapporteert aan het College van Bestuur. Hij zorgt dat er (strategische lange termijn) beleidsplannen zijn met financiële onderbouwing (binnen middelenkader) en bewaakt op afstand dat het onderwijs conform beleid wordt uitgevoerd. Hij richt zich actief op de externe positionering en is naar ‘buiten’ het boegbeeld van de academie. Hij geeft direct leiding aan het management en de staf.

DeCommissie van Advies en het lectoraat adviseren de directeur over actuele ontwikkelingen in het werkveld.

Het Hoofd Bachelor is verantwoordelijk voor de inrichting van de organisatie en de werkprocessen van de bacheloropleiding en bewaakt dat er gewerkt wordt zoals bedoeld en afgesproken. Zij is verder verantwoordelijk voor de ontwikkeling van opleidingsbeleid en zorgt ervoor dat het onderwijs conform beleid uitgevoerd wordt. Verder is zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de kwaliteitszorg. Zij geeft leiding aan de studieleiders en aan de coördinator en de medewerkers van het onderwijsbureau. Zij legt verantwoording af aan de directeur en is lid van het managementteam van de Filmacademie.

Studieleiders zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun afstudeerrichting. Zij bepalen en bewaken de kwaliteit op de werkvloer. Zij dragen zorg voor een doelmatige uitvoering van het onderwijs en geven leiding aan docenten. Zij leggen verantwoording af aan het Hoofd Bachelor.

 • Formuleert de specifieke invulling van leerdoelen en eindtermen van de afstudeerrichting vanuit visie op onderwijs en vakgebied
 • Ontwerpt een samenhangend onderwijs programma voor de afstudeerrichting
 • Bewaakt voortgang van de studieresultaten van de studenten
  Zorgt dat feedback uit het werkveld leidt tot verbeteringen in het onderwijs
 • Is verantwoordelijk voor het selecteren van geschikte gastdocenten en studenten
 • Voert functioneringsgesprekken met docenten, mede op basis van resultaten van vakevaluaties
 • Heeft budgetverantwoordelijkheid voor de afstudeerrichting en is medeverantwoordelijk voor gezamenlijke investeringen.

Docenten vormen het hart van het onderwijs en bepalen grotendeels de geleverde kwaliteit. Hij/zij:

 • Ontwerpt onderwijs binnen het totale onderwijsprogramma (inclusief passende (leer)doelen en/of competenties en toetsen)
 • Voert onderwijs uit conform de doelstellingen en andere kaders van de opleiding (b.v. AHK of WHW)
 • Informeert de studieleiders over de gang van zaken in de uitvoering van het onderwijs
 • Stelt (mede) verbeteracties voor en voert deze uit
 • Deelt onderwijservaringen in teamvergaderingen.

Het onderwijsbureau ondersteunt studieleiders en (gast)docenten bij de organisatie en de uitvoering van het onderwijs. De medewerkers zorgen ervoor dat alles zo goed mogelijk verloopt.

Deexamencommissie ziet toe op een correcte uitvoering van de onderwijs- en examenregeling (OER) en stelt vast of studenten voldoen aan de voorwaarden uit de OER ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Ze bewaakt de kwaliteit van toetsing en beoordeling en geeft aanwijzingen over of signaleert problemen over toetsen en beoordelen bij de faculteitsdirectie.

Als onderdeel van de AHK kent de Filmacademie een faculteitsraad met bevoegdheden van een deelraad en met taken van een opleidingscommissie. De Faculteitsraad is samengesteld uit student- en personeelsleden en heeft instemmings- en adviesrecht op bepaalde beleidsterreinen, waaronder:

 • Adviesbevoegd mbt belangrijke wijzigingen in de onderwijs- en examenregeling(en)
 • Instemmingsbevoegd mbt afgeven van getuigschriften, studieverklaringen
 • Adviesbevoegd over studententevredenheidsonderzoek en het beleid naar aanleiding van de uitkomsten ervan.

Delector is hoofd van de masteropleiding en geeft tevens leiding aan het innovatielab (i.o.) dat is gericht op onderzoek.

Destudentendecaan adviseert studenten met betrekking tot hun studievoortgang in relatie tot hun persoonlijke omstandigheden. Hij signaleert belemmerende omstandigheden in het onderwijs (waaronder redenen voor voortijdige uitval) en adviseert over de aanpak hiervan.

 Overlegstructuur
(alleen de vijf kernoverleggen)

 • Managementteam overleg (MT): directeur (vzt) en hoofden bachelor, master en financiën/faciliteiten
 • Bacheloroverleg: studieleiders, hoofd bachelor (vzt) en waar nodig staf/beleidsmedewerkers en projectleider curriculumvernieuwing
 • Vernieuwingsoverleg: studieleiders, projectleider curriculumvernieuwing (vzt), hoofd bachelor, lector en waarnodig staf/beleidsmedewerkers
 • Teamoverleg per afstudeerrichting: studieleider en betreffende docenten
 • Planningsoverleg: vertegenwoordigers vanuit alle afstudeerrichtingen.
Delen