tijdpad fictiefilms 3e jaar

1. scenario / ontwikkelfase

Uitgangspunt is niet een kant en klaar scenario (zoals in het 2e jaar) maar een idee van de regisseur. De regisseur ontwikkelt het idee in de zomervakantie. De scenario en productiestudenten sluiten zich aan bij een van de regiestudenten op basis van zijn/haar idee. Daarna schrijft de scenariostudent het idee uit tot een definitief scenario in nauwe samenspraak met de regiestudent en de productiestudent uit zijn team. Begin december moeten alle scenario's afgerond zijn.

Zie ook informatie over de groenlichtprocedure

2. productiefase

gedurende het proces
De productiestudenten maken in Moviemagic een productieplanning, breakdownsheets, draaiplanning, callsheets en dagrapporten. De productieplanning wordt voorzien van deadlines en is op tijd beschikbaar zodat alle crewleden voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden.
De studieleiders, de productiecoach en docent/supervisor postproductie dienen na bespreking, via het productieformulier, akkoord te gaan met het aan hen voorgelegde plan.

4 weken voor 1e draaidag

 • Na het 2e groen licht wordt definitief het scenario goedgekeurd. Het is belangrijk dat er tijdig duidelijkheid is over de plannen zodat alle crewleden voldoende tijd hebben om zich goed voor te bereiden op een productie.
 • De cameraman dient een schriftelijk gemotiveerde voorkeur in voor het gewenste type camera. De studieleiders/ coaches Cinematography en Productie nemen hierover een principebeslissing die wordt besproken met de studieleider/coach Regie en die wordt gecommuniceerd in de planningsvergadering.
 • De begroting wordt door de productieleider ter goedkeuring voorgelegd aan de productiecoach zodat tijdig geld aangevraagd kan worden bij de financiële administratie. Het duurt 2 weken voordat het geld op je rekeneing is gestort.      

Tijdens repetities    
De regisseur is verantwoordelijk voor de timing van het script.
De regisseur informeert de cameraman/-vrouw wat de timing is van iedere scene;

2 weken voor 1e draaidag
Inleveren en rondsturen definitief filmplan fictie (incl. regievisie).

 • Bouwplannen in de studio zijn bekend en studio's zijn op tijd gereserveerd.
 • Er vinden technische locatiebezoeken plaats.
 • Bespreking 1e versie découpage met de regiecoach op basis van de regievisie
 • Bespreking 1e versie draaiplanning met de productiecoach en de opnameleider
 • De breakdownvergadering (breakdownsheets naar alle coaches) aan de hand van de filmplannen in aanwezigheid van alle betrokken studenten plus de externe opnameleider.
 • Het VFX-plan (animatic/pre-visualisatie, 3D/2D techniek-/stijl-bepaling, setvoorbereiding/supervising) wordt besproken en gecheckt op haalbaarheid met de studieleider IMVFX c.q. de VFX-coach.
 • De secretaris van het planningsoverleg plant 2,5 week voor de 1e draaidag stijlbesprekingen in met alle betrokken studenten, coaches en opnameleider.

10 dagen voor 1e draaidag

 • Het cameraplan (shotlist, decoupage, cameraplanning) wordt door de cinematography- en regiestudent besproken met de studieleider c.q. coach cinematography
 • Het lichtplan wordt door de DOP ter goedkeuring voorgelegd aan de docent/coach Licht, waarna hij toestemming kan geven om het lichtpakket te reserveren bij de planners.
 • Het geluidsplan wordt door de sound designer, componist en regisseur besproken met de studieleider/docent Sound Design.
 • Het production designplan wordt besproken met de studieleider/docent/coach Production Design volgens het opgestelde afsprakenschema. Het inhuren van externe expertise bijvoorbeeld op het gebied van special effects, wapens, stunts e.d. dient altijd eerst te worden overlegd met de productiecoach en de studieleider/coach Production design.

1 week voor 1e draaidag

 • de weeglijst (op basis van de bestellijst van het magazijn) van de apparatuur die zij wensen mee te nemen wordt door camera/licht- en geluidsstudenten ingeleverd bij de productiestudent. In geval van overbelasting beziet de productiestudent of de huur van een extra vervoersmiddel financieel inpasbaar is. Zo niet, dan wordt er een selectie gemaakt van apparatuur, tot het maximaal toegestane gewicht is bereikt.
 • De production design student zal de productiestudent informeren over de hoeveelheid mee te nemen artikelen.
 • Het opnameschema wordt ter beoordeling te voorgelegd aan de productiecoach. In het geval een opnameschema een te grote werkdruk doet vermoeden dan wordt de découpage  aangepast en een nieuw opnameschema gemaakt.
 • Studenten productie, montage, IMVFX en geluid bespreken de postproductie planning met de postproductiecoach.
 • Productiestudent levert productieboekje inclusief volledige contactlijst aan crew, cast en alle coaches.
 • De betrokken productiestudent(en) zorgen ervoor dat een postproductieprotocol wordt gemaakt en ter goedkeuring aan de docent/supervisor postproductie wordt voorgelegd. De studieleider montage ontvangt deze schriftelijk vastgelegde afspraken

5 dagen voor 1e draaidag
Het opnameschema moet gereed zijn.

Uiterlijk 2 dagen voor 1e draaidag
De productieboekjes worden verspreid volgens het bij de productiecoach en het onderwijsbureau verkrijgbare verzendschema.

1 dag voor elke draaidag
Call sheets worden door de productiestudent verspreid volgens het bij het onderwijsbureau verkrijgbare verzendschema.

uit- en incheck van apparatuur
De productiestudent maakt met het magazijn afspraken over de exacte tijd voor uit- en incheck van apparatuur.

3. draaiperiode

Tijdens draaien

 • De regisseur is verantwoordelijk voor de timing van de opnamen, in overleg met de opnameleider.
 • De timing van de opnamen van de scenes wordt vermeld op het dagrapport.
 •  De opnameleider heeft opdracht om onveilig gedrag op en buiten de set te signaleren, te stoppen en te rapporteren aan de betrokken coaches.

10 uur na eerste call
De opnameleider zorgt ervoor dat niet meer dan 10 uur gedraaid wordt.

Na afloop van elke draaidag
De producer maakt een dagrapport – met exacte opgave van o.a. tijden call(s) en wrap(s) maar ook materiaal/dataverbruik en aantal slates en screentime. Dat wordt getekend door de opnameleider en direct gemaild aan de betrokken productiecoach (deze informeert de andere coaches bij overschrijding van uren, materiaal of veiligheid).

Na ontvangst
De productiecoach informeert bij overschrijding van maximaal aantal uren, materiaal/dataverbruik en grenzen van veiligheid de andere coaches.

Na de laatste draaidag
vindt de draaievaluatie plaats.

4. postproductie

 • Bij de productionele informatie onder postproductie zijn de regels en eisen te vinden ten aanzien van de uitwisseling van materiaal tussen de beeldmontage en de geluidsafwerking. Tijdens de mixage moet de kleurgecorrigeerde definitieve beeldversie compleet met titels beschikbaar zijn.
 • Voor de (af)titeling van producties hanteert de academie een creditprotocol. In het creditprotocol zijn de regels en eisen te vinden voor de (af)titeling van de films.
 • In het opleveringsprotocol zijn de regels en eisen te vinden voor de opleveringen van de films aan de academie.
 • De productiemap (inclusief alle declaraties, logboekgegevens, quitclaims en nacalculaties) wordt voordat de overgangsbesprekingen plaatsvinden door de producer ingeleverd bij de productiecoach, zodat deze de productie kan afsluiten.

5. evaluaties

 • Een draaievaluatie vindt plaats direct na afloop van de opnameperiode.
 • Tijdens de postproductie-evaluatie presenteren de studenten montage, sound design en regie het door heb gevolgde werktraject aan alle betrokken studenten.
 • De feedbacksessie met het werkveld vindt plaats na oplevering.
 • Vervolgens worden Vakklasevaluaties gehouden.
 • Van vertoning voor derden kan pas sprake zijn na de evaluaties.
Delen