Naar inhoud

Studiegids

Archief
 


De directeur is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en rapporteert aan het College van Bestuur. Hij zorgt dat er (strategische lange termijn) beleidsplannen zijn met financiële onderbouwing (binnen middelenkader) en bewaakt op afstand dat het onderwijs conform beleid wordt uitgevoerd. Hij richt zich actief op de externe positionering en is naar ‘buiten’ het boegbeeld van de academie. Hij geeft direct leiding aan het management en de staf.

Het Hoofd Bachelor is verantwoordelijk voor het gehele bachelorcurriculum en de inrichting / organisatie en de werkprocessen van de bacheloropleiding en bewaakt dat er gewerkt wordt zoals bedoeld en afgesproken. Het hoofd Bachelor stuurt op het geheel en de samenhang van de bacheloropleiding en zorgt ervoor dat het onderwijs conform beleid uitgevoerd wordt.  

Studieleiders zijn verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van hun eigen vakklas, binnen de onderwijskundige en kwaliteitskaders van de Filmacademie als geheel. Studieleiders worden tevens geacht bij te dragen aan het geheel van het gezamenlijke curriculum (visie, inhoud en curriculumontwikkeling).

Docenten vormen het hart van het onderwijs en bepalen grotendeels de geleverde kwaliteit. Hij/zij:

 • Ontwerpt onderwijs binnen het totale onderwijsprogramma (inclusief passende (leer)doelen en/of competenties en toetsen)
 • Voert onderwijs uit conform de doelstellingen en andere kaders van de opleiding (b.v. AHK of WHW)
 • Informeert de studieleiders over de gang van zaken in de uitvoering van het onderwijs
 • Stelt (mede) verbeteracties voor en voert deze uit
 • Deelt onderwijservaringen in teamvergaderingen.

Het onderwijsbureau ondersteunt studieleiders en (gast)docenten bij de organisatie en de uitvoering van het onderwijs. De medewerkers zorgen ervoor dat alles zo goed mogelijk verloopt.

Deexamencommissie ziet toe op een correcte uitvoering van de onderwijs- en examenregeling (OER) en stelt vast of studenten voldoen aan de voorwaarden uit de OER ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Ze bewaakt de kwaliteit van toetsing en beoordeling en geeft aanwijzingen over of signaleert problemen over toetsen en beoordelen bij de faculteitsdirectie.

Als onderdeel van de AHK kent de Filmacademie een faculteitsraad met bevoegdheden van een deelraad en met taken van een opleidingscommissie. De Faculteitsraad is samengesteld uit student- en personeelsleden en heeft instemmings- en adviesrecht op bepaalde beleidsterreinen, waaronder:

 • Adviesbevoegd mbt belangrijke wijzigingen in de onderwijs- en examenregeling(en)
 • Instemmingsbevoegd mbt afgeven van getuigschriften, studieverklaringen
 • Adviesbevoegd over studententevredenheidsonderzoek en het beleid naar aanleiding van de uitkomsten ervan.

DeCommissie van Advies en het lectoraat adviseren de directeur over actuele ontwikkelingen in het werkveld.

Delector is hoofd van de masteropleiding en geeft tevens leiding aan het innovatielab (i.o.) dat is gericht op onderzoek.

Destudentendecaan adviseert studenten met betrekking tot hun studievoortgang in relatie tot hun persoonlijke omstandigheden. Hij signaleert belemmerende omstandigheden in het onderwijs (waaronder redenen voor voortijdige uitval) en adviseert over de aanpak hiervan.

 Overlegstructuur
(alleen de vijf kernoverleggen)

 • Managementteam overleg (MT): directeur (vzt) en hoofden bachelor, master en financiën/faciliteiten
 • Bacheloroverleg: studieleiders, hoofd bachelor (vzt) en waar nodig staf/beleidsmedewerkers en projectleider curriculumvernieuwing
 • Vernieuwingsoverleg: studieleiders, projectleider curriculumvernieuwing (vzt), hoofd bachelor, lector en waarnodig staf/beleidsmedewerkers
 • Teamoverleg per afstudeerrichting: studieleider en betreffende docenten
 • Planningsoverleg: vertegenwoordigers vanuit alle afstudeerrichtingen.
Delen