1. scenario / ontwikkelfase

Uitgangspunt is niet een kant en klaar scenario (zoals in het 2e jaar) maar een idee van de regisseur. De regisseur ontwikkelt het idee in de zomervakantie. De scenario en productiestudenten sluiten zich aan bij een van de regiestudenten op basis van zijn/haar idee. Daarna schrijft de scenariostudent het idee uit tot een definitief scenario in nauwe samenspraak met de regiestudent en de productiestudent uit zijn team. Begin december moeten alle scenario's afgerond zijn.

2. productiefase

gedurende het proces
De productiestudenten maken in Moviemagic een productieplanning, breakdownsheets, draaiplanning, callsheets en dagrapporten. De productieplanning wordt voorzien van deadlines en is op tijd beschikbaar zodat alle crewleden voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden. De studieleiders, de productiecoach en docent/supervisor postproductie dienen na bespreking, via het productieformulier, akkoord te gaan met het aan hen voorgelegde plan.

6 weken voor 1e draaidag
haalbaarheidscheck
(door betrokken coaches):
Bespreken van de productionele en financiële haalbaarheid[1] standaard op de dinsdag van 10.00 – 11.00 uur voorafgaand aan het Bacheloroverleg. Voorzitter is de studieleider/coach productie.
Op de vrijdag voorafgaande aan de bespreking leveren de studenten vóór 12.00 uur bij Monique aan: filmplan of scenario, financieel dekkingsplan en ingevulde haalbaarheidschecklist.

Checklist fictie:
verwachte lengte, aantal locaties, praktische haalbaarheid, veiligheid locaties, stunts, wisseling dag/nacht, int/ext scenes, secenes met auto’s, e.d.

Het kan zijn dat op basis van dit moment het plan aangepast moet worden omdat het financieel niet haalbaar is. De film moet op dit moment zodanig gefinancierd zijn dat realisatie financieel haalbaar wordt geacht.[2]. M.b.t. de begroting hakt de productiestudent de knoop door bij keuzes om binnen het budget te blijven. Als het team er echt niet uitkomt, neemt de productiecoach de eindbeslissing. Als er VFX in het plan zit, moet ook dat in de begroting opgenomen zijn. De haalbaarheid van dit onderdeel moet geaccordeerd worden door de studieleider IMVFX.

4 weken voor 1e draaidaggroen licht (Bachelor Overleg): Op basis van het filmplan documentaire of filmplan fictie, een financieringsplan (dekkingsplan) en op voordracht van de RPS-coaches wordt door het Bachelor Overleg formeel toestemming gegeven om de productiefase in te gaan. Op dit moment worden definitieve afspraken gemaakt over de lengte, het aantal locaties, de praktische haalbaarheid en de veiligheid van locaties, stunts, wisselingen dag/nacht, interieur/exterieur scenes met auto’s,  begroting, dekkingsplan e.d.

 • De cameraman dient een schriftelijk gemotiveerde voorkeur in voor het gewenste type camera. De studieleiders/ coaches Cinematography en Productie nemen hierover een principebeslissing die wordt besproken met de studieleider/coach Regie en die wordt gecommuniceerd in de planningsvergadering.
 • De begroting wordt door de productieleider ter goedkeuring voorgelegd aan de productiecoach zodat tijdig geld aangevraagd kan worden bij de financiële administratie. Het duurt 2 weken voordat het geld op je rekeneing is gestort.

3 weken voor het draaien
moet er nav inhoudelijk VFX-plan een VFX planning/begroting gemaakt zijn in overleg met VFX heads. Deze wordt besproken en al dan niet goedgekeurd/bijgesteld door Kasper Oerlemans.

Tijdens repetities
De regisseur is verantwoordelijk voor de timing van het script. De regisseur informeert de cameraman/-vrouw wat de timing is van iedere scene;

2 weken voor 1e draaidag
stijlpresentatie (heads en coaches):
Tijdens deze presentatie zijn in ieder geval alle heads aanwezig en de coaches/studieleiders vanuit de diverse vakklassen. Het de bedoeling dat de studenten vanuit hun eigen vak/departement vertellen hoe ze de film voor zich zien en hoe ze denken dat te gaan realiseren.

Het is belangrijk om het hier vooraf met alle betrokkenen over te hebben zodat ze straks allemaal dezelfde film gaat maken en er geen onnodige discussies op de set ontstaan. Studenten dienen dus hun huiswerk vooraf goed te doen om tijdens de stijlbespreking met een helder verhaal te komen over hun plan van aanpak en de gekozen stijl.

Voorafgaande aan de stijlbespreking dienen tijdig de decoupage/cameraplannen, sound designplannen, draaiplanning  en andere relevante informatie verspreid te worden onder alle heads en de coaches, zodat tijdens de stijlbespreking ook de haalbaarheid besproken kan worden.

Tijdig = minimaal een werkdag vantevoren.


[1]Gekeken wordt naar de verwachte lengte, het aantal locaties, de praktische haalbaarheid en de veiligheid van locaties, stunts, wisselingen dag/nacht, interieur/exterieur scenes met auto’s en naar hoe de film gefinancierd gaat worden.

[2]Al in een vroeg stadium dienen de productiestudenten een concept begroting gemaakt te hebben en een dekkingsplan. Bij (bijna) elke eindexamenproductie dienen externe gelden binnen gehaald te worden. Hoe denken de studenten dat te gaan doen?

-        Crowdfundig (hoe en voor hoeveel geld)

-        Benefietavond

-        Aanvraag bij fondsen

-        Andere activiteiten

Tevens moet helder in kaart gebracht worden hoe de materiele sponsoring in elkaar zit. Welke bedrijven steunen de productie en kapitaliseer dat.

3. draaiperiode

Tijdens draaien

 • De regisseur is verantwoordelijk voor de timing van de opnamen, in overleg met de opnameleider.
 • De timing van de opnamen van de scenes wordt vermeld op het dagrapport.
 •  De opnameleider heeft opdracht om onveilig gedrag op en buiten de set te signaleren, te stoppen en te rapporteren aan de betrokken coaches.

10 uur na eerste call
De opnameleider zorgt ervoor dat niet meer dan 10 uur gedraaid wordt.

Na afloop van elke draaidag
De producer maakt een dagrapport – met exacte opgave van o.a. tijden call(s) en wrap(s) maar ook materiaal/dataverbruik en aantal slates en screentime. Dat wordt getekend door de opnameleider en direct gemaild aan de betrokken productiecoach (deze informeert de andere coaches bij overschrijding van uren, materiaal of veiligheid).

Na ontvangst
De productiecoach informeert bij overschrijding van maximaal aantal uren, materiaal/dataverbruik en grenzen van veiligheid de andere coaches.

Na de laatste draaidag
vindt de draaievaluatie plaats.

4. postproductie

 • Bij de productionele informatie onder postproductiezijn de regels en eisen te vinden ten aanzien van de uitwisseling van materiaal tussen de beeldmontage en de geluidsafwerking. Tijdens de mixage moet de kleurgecorrigeerde definitieve beeldversie compleet met titels beschikbaar zijn.
 • Voor de (af)titeling van producties hanteert de academie een creditprotocol. In het creditprotocol zijn de regels en eisen te vinden voor de (af)titeling van de films.
 • In het opleveringsprotocol zijn de regels en eisen te vinden voor de opleveringen van de films aan de academie.
 • De productiemap (inclusief alle declaraties, logboekgegevens, quitclaims en nacalculaties) wordt voordat de overgangsbesprekingen plaatsvinden door de producer ingeleverd bij de productiecoach, zodat deze de productie kan afsluiten.

5. evaluaties

 • Een draaievaluatie vindt plaats direct na afloop van de opnameperiode.
 • Tijdens de postproductie-evaluatie presenteren de studenten montage, sound design en regie het door heb gevolgde werktraject aan alle betrokken studenten.
 • De feedbacksessie met het werkveld vindt plaats na oplevering.
 • Vervolgens worden Vakklasevaluaties gehouden. (Dit geldt niet voor alle vakklassen)
 • Van vertoning voor derden kan pas sprake zijn na de evaluaties.
Delen