Versie 17-9-2018

De eindexamenfilms moeten voldoen aan de volgende randvoorwaarden:

Lengte De lengte van een eindexamenfilm is een (gemotiveerde) keuze van de makers, maar deze moet wel worden goedgekeurd door het bachelor overleg afhankelijk van het ontwikkelde filmplan en de productionele haalbaarheid binnen het overeengekomen traject. In principe ligt de lengte tussen 15 en 25 minuten (inclusief titels). Een afwijkende lengte kan in bijzondere gevallen worden toegestaan. Na goedkeuring zal worden gecoacht op deze overeengekomen lengte. Een afwijking van 10% naar boven is in uitzonderingsgevallen toegestaan. Houd er bij je afwegingen rekening mee dat er festivals zijn (Berlijn, sectie Generation) die films tot max. 20’ programmeren en dat in het algemeen geldt dat kortere lengtes eerder door festivals geselecteerd worden. Er mag (in lengte) geen aangepaste versie gemaakt worden.

Budget De NFA stelt een budget beschikbaar van € 5.000,- voor documentaire en € 8.500,- voor fictie. Daarnaast is een bijdrage van één van de zendgemachtigden van de NPO mogelijk. Het is geen verplichting om een omroep samen te werken. Ook is het bij de eindexamenfilms mogelijk naar sponsoring en andere vormen van financiering te zoeken om de begroting sluitend te krijgen.

In principe is er voor documentaire een omroepbijdrage van € 4000 per film en voor fictie een bijdrage van € 6500.

Voor het x-project gelden andere bedragen (zie daarvoor de randvoorwaarden x-project).

Er mag voor maximaal 50% van het reeds vastgestelde budget (bijdrage NFA plus bijdrage NPO) bij gefinancierd worden. Bij een te hoog uitvallende begroting dient de begroting en/of het scenario/filmplan te worden aangepast. Als er ruimschoots voor het draaien (minimaal een maand voor de eerste draaidag) al meer externe financiering dan de toegestane extra 50% is binnengehaald, dan is het toegestaan om te werken  met de hogere begroting. In de zgn. haalbaarheidsbesprekingen wordt besproken of de film gemaakt kan worden met de beschikbare mankracht, tijd en (financiële) middelen. Voor aanvang van de opnameperiode dient er een sluitende begroting te liggen.

Sponsoring T.b.v. de eindexamenproducties mag er contact worden gelegd met externe bedrijven/personen voor bijvoorbeeld camera- en lichtapparatuur. Over alle door derden geleverde en gesponsorde apparatuur/materialen dient overleg te zijn en goedkeuring te worden verkregen van de betreffende vakklas. Tevens moet er een opdrachtbon worden overhandigd aan betreffend bedrijf/persoon. Zonder opdrachtbon is het GEEN transactie tussen de academie en het bedrijf, maar een transactie tussen de student en het bedrijf en ben je dus persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schade.

Crew De crews worden op hoofdfuncties samengesteld uit de studenten uit het vierde jaar en de masteropleiding Composing for Film. Het streven is om voor de zomervakantie de crew voor alle producties op hoofdfuncties in te delen. De uiteindelijke beslissing over de crewsamenstelling ligt bij de studieleiders.

 • hoofdfuncties fictie: productie, regie, scenario, cinematography, licht, production design, sound design, visual effects, montage en postproductiecoördinator.
 • hoofdfuncties documentaires: de opnamecrew bestaat normaliter uit vier personen (regie, productie, geluid en camera). Verder bestaat de crew uit een postproductiecoördinator, sound designer en een editor.
 • de muziek voor de eindexamenproducties wordt gecomponeerd door studenten van de masteropleiding Composing for Film (Conservatorium van Amsterdam).
 • cursisten van de éénjarige cursussen van de academie fungeren als licht-, productie- en production designassistenten.
 • assistenten uit lagere jaren of van buiten de academie mogen alleen worden ingezet na toestemming van de desbetreffende studieleider.

Opnameleiding De productie-afdeling huurt t.b.v. de fictieprojecten externe opnameleiders in. Deze opnameleiders zorgen er voor dat de door de academie opgestelde veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. (Zie verder het stuk Veiligheidsvoorschriften NFA).

Buitenland Documentaires mogen bij uitzondering in het buitenland gedraaid worden.

Fictiefilms mogen bij uitzondering in België of Duitsland (niet te ver over de grens) draaien. In beide gevallen dient vooraf toestemming te worden verkregen van het bachelor overleg.

Kinderen en dieren Het werken met kinderen en dieren is moeilijk, kost tijd en geeft planningsproblemen. Teams die met kinderen en/of dieren willen werken dienen op dit punt toestemming te verkrijgen van de begeleidende coaches en het planningsoverleg. Het kan zijn dat een scenario/filmplan, aangepast dan wel vereenvoudigd moet worden.

Stunts In de eindexamenfilms zijn stunts toegestaan op voorwaarde dat alle stunts worden doorgesproken met Marco Maas en dat er uitsluitend volgens zijn aanwijzingen mag worden gewerkt. De academie werkt op dit gebied uitsluitend samen met het bedrijf van Marco (Stuntteam De Beukelaer) omdat hij ook het stuntonderwijs op de academie verzorgt.

Muziek Voor de muziek van de eindexamenfilms wordt evenals in het derde studiejaar samengewerkt met de studenten van de masteropleiding Composing for Film. Dat sluit niet uit dat er, naast gecomponeerde muziek, ook bestaande muziek gebruikt kan worden. Alle muziekrechten dienen geregeld te zijn.

Visual Effects Iedere fictie film heeft een vfx supervisor. Overleg met hem of haar wat je wil en wat mogelijk is voor de film. De vfx supervisor maakt een planning voor de inhoudelijke vfx. Deze planning moet drie weken voor het draaien besproken worden met de vfx coach. In principe is er tijdens het draaien ook altijd iemand aanwezig van visual effects op de set. Voor documentaires die gebruik willen maken van visual effects kan dit in overleg met de vfx coach en de vfx studenten.

Naast de geplande inhoudelijke vfx is er ook de mogelijkheid om gebruik een poetspakket. Zie daarvoor hieronder bij postproductie.

Rechten alle eindexamenfilms dienen rechtenvrij te worden opgeleverd.

Drager Er wordt in principe digitaal opgenomen. Overweeg je op film te draaien, realiseer je dan dat het kostbaar is.

Draairatio Er wordt uitgegaan van een gezonde draaimentaliteit bij producent, cameraman en regisseur. Er moeten dagrapporten zijn, er moet getimed zijn. De productiestudenten zorgen er voor dat de dagrapporten worden gemaakt. Aan het eind van de opnameperiode geeft de productiestudent aan de coaches door hoeveel materiaal er is gedraaid.

Draaidagen

Fictie maximaal 9, te draaien in een aaneengesloten periode inclusief reistijd en exclusief twee rustdagen.

Documentaire maximaal 21 draaidagen, binnen de geplande opnameperiode.

Duur draaidagen

 • Maximaal 10 uur tussen call en wrap (inclusief lunch);
 • Maximaal 8 uur tussen call en wrap bij een nightshoot (inclusief lunch);
 • 12 uur tussen ‘uit en thuis’ voor ieder lid van crew & cast;
 • Turn-around bij night shoot van twaalf uur (stel 3 uur ’s nachts thuis, dan pas om 15.00 uur de volgende call).

Locaties Fictie: ga uit van één locatie per draaidag. Binnen een locatie is filmen op verschillende plekken toegestaan.

Postproductieperiode

Kleurcorrectie 1 á 2 dagen extern. De post-productiehuizen werken hier om-niet aan mee. Wel kan het zo zijn dat (als de colorist niet in dienst is van het post-productiehuis) er kosten zijn voor de colorist. De kosten daarvan dienen in het productiebudget te zijn opgenomen.

Poetspakketten: hieronder verstaan wij het stabiliseren van beeld en het wegpoetsen van onoverkomelijke ongewenste details.
- per fictieproductie 5 x 1 mandag VFX. Op basis van overleg, aanvraag en planning uiterlijk 4 dagen na eerste montagedag aanvragen. Bij geen aanvraag, vervalt poetspakket vanaf dag 5 van montage.
- per docuproductie 3 x 1 mandag VFX. Op basis van overleg, aanvraag en planning uiterlijk 5 dagen na eerste montagedag aanvragen. Bij geen aanvraag, vervalt poetspakket vanaf dag 6 van montage.
Deze poetspakketten zijn niet verplicht; het is een mogelijkheid.  

Beeldmontage: maximaal vijf weken (fictie) en zes weken (documentaire).

Overdrachtsweek: TEKST VOLGT

Geluidsnabewerking: 3 weken geluidsmontage, 1 week mixage in een surround studio.

Aantal dagen VFX wordt vooraf bepaald in overleg met de VFX-coach.

Festivalbeleid:

Eindexamenfilms mogen na het eindexamenfestival in EYE vertoond worden op Nederlandse en internationale festivals op voorwaarde dat alle rechten van gebruikte materialen van derden (waaronder het gebruik van bestaande muziek) gecleard zijn. De kosten voor de vertaling van het Nederlands naar het Engels is voor rekening van het festivalbudget en hoeft derhalve niet opgenomen te worden in de productiebegroting. De makers zijn zelf verantwoordelijk voor het inzenden naar festivals. Voor enkele festivals en competities (o.a. Filmschool Festival Munich, International Student Film Festival Tel Aviv, Student Academy Awards, Cilect Prijzen) bepalen de studieleiders de inzendingen

Besprekingen (de besprekingen worden in principe ingepland op de donderdagen tussen 11-13 uur en op de dinsdagen tussen 9.30 – 11.00 uur).

 • Haalbaarheidsbespreking (past het plan binnen de beschikbare middelen, tijd en mankracht)
 • Groen Licht bespreking (bij documentaire worden de Groen Licht en Haalbaarheidsbespreking gecombineerd)
 • Stijlbespreking
 • Post-productiebespreking
 • Draaievaluatie (waarbij naast de voorzitter minimaal een coach uit RPS- en een coach uit de niet-RPS-vakklassen aanwezig is)
 • Feedbacksessie
Delen