experiment en/of verdieping door artistiek onderzoek

voor wie
studenten cinematography, montage, production design en sound design

algemene typering en inhoud
Studenten doen gedurende de opleiding geregeld artistiek onderzoek, bijvoorbeeld bij de voorbereiding op de gemeenschappelijke oefeningen. Dat onderzoek staat dan ten dienste van het project.

Deze keer draait het om de verdieping van een aspect van het filmvak dat in de loop van de studie bij de student tot een bijzondere fascinatie heeft geleid, of iets dat voor de student teveel onderbelicht is gebleven. Het is dus een gelegenheid voor de student om

  • zelfstandig een van de fascinaties of interesses gericht te onderzoeken
  • het eigen vakgebied daarbij te gebruiken als onderzoeksmethode (bijv: de editor gebruikt editing als instrument voor onderzoek)
  • of: een vorm van zelfonderzoek te doen: wie ben ik als kunstenaar/vakspecialist

Artistiek onderzoek hoeft niet persé meetbaar, reproduceerbaar of opgezet zijn volgens de regels van wetenschappelijk onderzoek. (vraag – hypothese – toets – conclusie). Artistiek onderzoek moet vooral van waarde zijn voor het artistieke proces of de artistieke ontwikkeling van de maker.

De student heeft al in het derde jaar nagedacht over het onderwerp en een globale opzet en aanpak voor het artistieke onderzoek gemaakt.

leerdoel 
De student laat zien dat hij in staat is vanuit persoonlijke fascinatie of interesse een aspect van het filmvak artistiek te onderzoeken.

competenties
5, 9 en 10

onderwijsvorm
zelfstandig werken

docent / begeleider
de studieleider of een andere daarvoor aangewezen docent.

toets
In de onderzoeksopzet geeft de student aan op welke wijze het onderzoek en de resultaten gepresenteerd worden. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor.

beoordeling
Het onderzoek wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • zijn het onderwerp en de onderzoeksvraag relevant?
  • passen de opzet en de onderzoeksmethode voldoende bij de aard van het onderzoek en de onderzoeksvraag?
  • heeft het onderzoek voldoende (theoretisch) diepgang?
  • reflecteert de conclusie voldoende op de onderzoeksvraag?
  • Is het verslag of de presentatie helder opgebouwd (structuur)?
  • Is het verslag of de presenatie helder en in goed Nederlands verwoord (spelling, grammatica en taalgebruik)?

studiebelasting 
cinematography:       4 EC (112 uur)
montage 3e jaar:        3 EC (84 uur (eerste opzet)
montage 4e jaar:       4 EC (112 uur)
production design:    6 EC (168 uur)
sound design:             7 EC (196 uur)

Delen