realiseer een documentaire vertelling over een locatie puur in beeld en geluid (zonder interview/gesprek)

voor wie
Studenten Productie, Regie Documentaire, Cinematography, Sound Design en Montage.

algemene typering en inhoud
Hoe maak je als student een documentaire vertelling over een locatie in beeld en geluid? Voor deze oefening heeft de regisseur (mede in overleg met camera-, geluid- en montagestudenten die in zijn/haar crew zitten) een filmplan geschreven. Het is een plan voor een korte documentaire (1 draaidag) van maximaal 5 minuten. 

Vertrek punt voor deze korte documentaire is een door jullie zélf gekozen arena in 020 die jullie als makers visueel en auditief prikkelt om samen tot een spannende, intrigerende vertelling te komen. De film is een vertelling over een locatie waarbij visuele vormgeving en sound design de basis vormen. 

Anders dan in Spec 5 mag in deze oefening ook een personage voorkomen. Let hierbij wel op dat het personage enkel gebruikt wordt om het arena te verdiepen of te ondersteunen. Het zal geen portret worden van een personage, maar die van een plek. Interviews zijn dan ook niet toegestaan. 

In de plan-ontwikkeling proberen we met elkaar ruimte te houden voor de “documentaire werkelijkheid”. We denken de film met elkaar goed uit, maar laten tijdens het draaien ook ruimte over voor onverwachte elementen die zich in beeld - en geluid kunnen aandienen. We werken geen boodschappen lijstje met shots uit, maar blijven om ons heen kijken en laten ons gedurende het hele traject inspireren door de locatie en hoe deze zich verhoudt tot ons filmplan.

De regiestudent is inhoudelijk en artistiek verantwoordelijk voor de productie tot en met de afwerking daarvan. Iedere student doet vanuit zijn eigen vakdiscipline ervaring op in een documentaire situatie. De coaches leren de studenten wat de verantwoordelijkheden zijn van de diverse crewleden, hoe de diverse departementen optimaal met elkaar kunnen communiceren e.d.. Nadat de beeldmontage en geluidsnabewerking zijn afgerond vinden de vakklas- en crewevaluaties plaats.

voorwaarden en faciliteiten
- film duurt 4 á 5 minuten
- 1 dag opname,
- 4 dagen beeldmontage,
- 1 overdrachtsdag,
- 3 dagen geluidmontage
- 1 dag eindmixage

postproductie

organisatie en coördinatie
Iris Hoogendijk en Karin van den Heuvel. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor informatie over de oefening als geheel en voor zaken die (de organisatie van) de oefening beïnvloeden.

begeleiding / coaching
De coaches opereren als een coachteam. Alle coaches coachen de studenten op alle aspecten:

 • Inhoud
 • Werkproces / aanpak
 • Samenwerking en communicatie
 • Leerproces
 • Vaktechnische zaken

gemeenschappelijke leerdoel(en)
Na afloop van deze oefening kan de student:

Samenwerken:
- het specifieke aan het werken in een documentaire filmcrew  verwoorden
  (taken, verantwoordelijkheden en de eigen rol daarin)
- aangeven hoe je een goede samenwerking kunt bevorderen
Communicatie:
- zijn ideeën, handelen en inbreng helder verwoorden en verantwoorden
- op constructieve wijze feedback geven en ontvangen
Leren en ontwikkelen:
- zijn sterke en minder sterke punten benoemen en daaruit persoonlijke leerdoelen formuleren *

toets(vorm)
leerverslag

beoordeling
De student krijgt de studiepunten toegekend als:
- de leerdoelen in voldoende mate zijn behaald (V/O)
- een voldoende beoordeling van het leerverslag (V/O)

montage en de KDO 1 - 2 EC

monteer in beeld en geluid een kort documentair verhaal

algemene typering en inhoud
In deze korte documentaire oefening monteren de studenten een documentaire film van maximaal vijf minuten. Uitgangspunt voor de oefening is een verhaal dat op een lokatie wordt gevonden. De studenten Montage werken in deze oefening samen met de studenten Regie Docu, Productie en Sound Design, volgens een min of meer lineaire aanpak onder de artistieke leiding van de Regie Docu-student. De Montage-studenten monteren niet alleen het gedraaide materiaal, maar doorlopen ook het postproductietraject van geluid en zijn verantwoordelijk voor de oplevering van de definitieve film – inclusief op- en aftiteling – voor de vertoning tijdens de evaluaties. Ter afronding van deze oefening schrijven studenten een individueel evaluatieverslag (zie Verslagen).

Productioneel

 • 4 dagen beeldmontage
 • 1 overdrachtdag
 • 3 dagen geluidmontage + 1 dag eindmixage
 • 1 dag voorbereiding evaluaties (samenvoegen beeld en geluid, prepareren vertoning Projectiezaal en oplevering DVD-master t.b.v. evaluaties)

specifieke leerdoel(en) Montage
Na afloop van deze oefening:

 • is de student in staat om een korte documentaire te monteren waarvan beeld en geluid los van elkaar zijn opgenomen.
 • daartoe dient de student het opgenomen beeld- en geluidmateriaal met behulp van de sync-klap te synchroniseren.
 • binnen het montagesysteem dient de student het materiaal zodanig te ordenen (naamgeving en opslag in mappenstructuur) dat een vlotte manier van werken is gewaarborgd, ook als de Montagestudent onverhoopt zou wegvallen.
 • is de student in staat in samenspraak met de regisseur en de producent montagebeslissingen te nemen over het verloop van de vertelling, maar ook over tempo en ritme van de film en over de stijl waarin het verhaal wordt verteld. In dat proces stelt de student zich als een gelijkwaardige gesprekspartner op.
 • is de student in staat om feedback en kritiek van medestudenten en coaches tot zich te nemen en te verwerken in nieuwe montageversies van de film.
 • is de student in staat de film binnen de hem of haar ter beschikking gestelde tijd af te monteren op een lengte die valt binnen het gestelde tijdslot.
 • is de student in staat om de benodigde beeld- en geluidsbestanden op vlekkeloze wijze over te dragen aan de student Sound Design in de vorm en het formaat dat daarvoor nodig is.
 • is de student in staat om de definitieve beeldversie en de definitieve audiomix te verwerken tot een vertoningskopie van de film ten behoeve van evaluaties en archivering.

competenties
1,2,3,4,5,6,9,10,11

onderwijsvorm
gemeenschappelijke praktijkoefening

contacttijd
8 uur

docenten
René van Uffelen

toets
De docent beoordeelt de actieve participatie van de student, waarbij speciaal wordt gelet op getoonde creativiteit, beheersing van het ambacht, communicatief vermogen, flexibiliteit en planmatig en doelgericht werken.

studiebelasting
2 EC (56 uur)

Delen