realiseer een fictiefilm in een fysiek decor in de studio

voor wie
Studenten Cinematography, Montage, Productie, Production Design, Regie Fictie, Scenario en Sound Design. Daarnaast een beperkte inzet vanuit IMVFX.

algemene typering en inhoud
Uitgangspunt voor deze oefening zijn een concreet studiodecor ontworpen en gebouwd door de studenten Production Design én een aantal originele scenario's voor een verhaal van maximaal 5 minuten dat zich in deze arena afspeelt, gemaakt door de studenten scenario. De studenten werken in deze oefening samen volgens een min of meer lineaire aanpak onder artistieke leiding van de student-regisseur. Daar hoort bijvoorbeeld bij dat er op de set wordt opgenomen volgens vaste, gebruikelijke afspraken en taakverdelingen (setdiscipline!). De oefening wordt afgesloten met een gezamenlijk evaluatie.

voorwaarden en faciliteiten

 • film duurt maximaal 5 minuten (incl. titels)
 • 1 dag repetitie in de studio met regie, cast en productie
 • 1 dag doorloop op de set (setdressen, uitlichten en decoupage aanpassen)
 • 1 dag opname,
 • 4 dagen beeldmontage,
 • 1 overdrachtdag
 • 3 dagen geluidsmontage
 • 1 dag eindmixage
 • 1 dag vertoningsklaar maken

indien nodig/gewenst: maximaal één shot per film, met een simpel effect erin.

kick-off presentatie

postproductie

organisatie en coördinatie
Bernadette Bout en Karin van den Heuvel. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor informatie over de oefening als geheel en voor zaken die (de organisatie van) de oefening beïnvloeden.

werkwijze

 • In de in de eigen discipline in een complete crew plus cast
 • eigen maken van scenario productie en regie (regievisie)
 • Preproductie (casting, decoupageplan, geluidsplan, e.d.)
 • Stijlbespreking
 • Repetitie met cast doorloop met crew
 • Opname
 • Beeldmontage + eventuele VFX
 • Geluidsmontage en mixage

De scripts:

 • Ontwikkeld door scenario studenten vanuit de Arena die de studenten Production Design hebben ontwikkeld; er zijn er definitief 5 gekozen
 • Nu enkele dagen voor de overdracht aan productie en regie
 • Vanaf 1 sept geen schrijfrol meer voor scenariostudenten bij scriptwijzigingen
 • Scriptwijzigingen:
  - op aanwijzing van productie- en/of regiecoach tbv de haalbaarheid
  - bv nav repetities door regie- en/of  productiestudenten zelf
 • Scenariostudenten blijven wel betrokken en komen op de crewbesprekingen

begeleiding / coaching
De coaches opereren als een coachteam. Alle coaches coachen de studenten op alle aspecten:

 • Inhoud
 • Werkproces / aanpak
 • Samenwerking en communicatie
 • Leerproces
 • Vaktechnische zaken

gemeenschappelijke leerdoelen
Na afloop van deze oefening kan de student:
Samenwerken
:
- het specifieke aan het werken in een filmcrew op een fictieset in een studio verwoorden
  (taken, verantwoordelijkheden en de eigen rol daarin)
- aangeven hoe je een goede samenwerking kunt bevorderen
Communicatie:
- zijn ideeën, handelen en inbreng helder verwoorden en verantwoorden
- op constructieve wijze feedback geven en ontvangen
Leren en ontwikkelen:
- zijn sterke en minder sterke punten benoemen en daaruit persoonlijke leerdoelen
  formuleren

toets(vorm)
leerverslag

beoordeling
De student krijgt de studiepunten toegekend als:
- de leerdoelen in voldoende mate zijn behaald (V/O)
- een voldoende beoordeling van het leerverslag (V/O)

montage en de studio fictie oefening

monteer in beeld en geluid een kort fictieverhaal

algemene typering en inhoud
In deze korte fictieoefening monteren de studenten een fictiescène van maximaal vijf minuten met twee acteurs in een studiosetting. Uitgangspunt voor de oefening is een geschreven scène die door de afstudeerrichting scenario wordt aangeleverd en die binnen één draaidag in de studio op de Filmacademie is opgenomen. De studenten Montage werken in deze oefening samen met de studenten Regie Fictie, Productie en Sound Design, volgens een min of meer lineaire aanpak onder de artistieke leiding van de Regie Fictie-student. De Montage-studenten monteren niet alleen het gedraaide materiaal, maar doorlopen ook het postproductietraject van geluid en zijn verantwoordelijk voor de oplevering van de definitieve film – inclusief op- en aftiteling – voor de vertoning tijdens de evaluaties. Ter afronding van deze oefening schrijven studenten een individueel evaluatieverslag (

Productioneel
Vertoningsklaar maken houdt voor montage in: samenvoegen beeld en geluid, prepareren vertoning Projectiezaal en oplevering DVD-master t.b.v. evaluaties.

specifieke leerdoel(en) Montage
Na afloop van deze oefening is de student in staat om een korte fictiefilm te monteren waarvan beeld en geluid los van elkaar zijn opgenomen. Daartoe dient de student het opgenomen beeld- en geluidmateriaal met behulp van de sync-klap te synchroniseren. Binnen het montagesysteem dient de student het materiaal zodanig te ordenen (naamgeving en opslag in mappenstructuur) dat een vlotte manier van werken is gewaarborgd, ook als de Montagestudent onverhoopt zou wegvallen. De student is in staat in samenspraak met de regisseur en de producent montagebeslissingen te nemen over het verloop van de vertelling, maar ook over tempo en ritme van de film en over de stijl waarin het verhaal wordt verteld. In dat proces stelt de student zich als een gelijkwaardige gesprekspartner op. De student is in staat om feedback en kritiek van medestudenten en coaches tot zich te nemen en te verwerken in nieuwe montageversies van de film. De student is in staat de film binnen de hem of haar ter beschikking gestelde tijd af te monteren op een lengte die valt binnen het gestelde tijdslot. De student is in staat om de benodigde beeld- en geluidsbestanden op vlekkeloze wijze over te dragen aan de student Sound Design (en indien van toepassing IMVFX), in de vorm en het formaat dat daarvoor nodig is. Ten slotte is de student in staat om de definitieve beeldversie en de definitieve audiomix te verwerken tot een vertoningskopie van de film ten behoeve van evaluaties en archivering.

competenties
1,2,3,4,5,6,9,10,11

onderwijsvorm
gemeenschappelijke praktijkoefening

contacttijd
8 uur

docenten
René van Uffelen

toets
De docent beoordeelt de actieve participatie van de student, waarbij speciaal wordt gelet op getoonde creativiteit, beheersing van het ambacht, communicatief vermogen, flexibiliteit en planmatig en doelgericht werken.

studiebelasting
3 EC (84 uur)

Delen