reflecteer op de gelopen stage

algemene typering en inhoud
Voor aanvang van de stage bepaalt de student zijn of haar leerdoelen en bekijkt hij of zij met de stagegever en de begeleidende docent of deze te realiseren zijn bij de betreffende productie(s). De student houdt tijdens de stage een logboek bij en verwerkt zijn of haar ervaringen in een stageverslag. Dit stageverslag moet voldoen aan de eisen zoals weergegeven in de stagehandleiding, en zal dus in elk geval inzicht moeten geven in de mate waarin de vooraf bepaalde leerdoelen zijn behaald.

leerdoel(en)
De student is in staat te reflecteren op de stageperiode. Het stageverslag gaat in algemene zin in op de eisen die de beroepspraktijk stelt aan een professionele editor waar het gaat over de opzet en organisatie van een filmproject in de postproductie, de snelheid van werken, de omgang tussen editor en opdrachtgever en de omgang met een tijdslot. Daarnaast gaat het stageverslag in op de specifieke omstandigheden waaronder de gekozen stagegever als professional functioneert binnen de Nederlandse filmindustrie. Ten slotte reflecteert de student op de specifieke leerdoelen die door hem of haar zijn bepaald bij aanvang van de stage.

competenties
10

onderwijsvorm
Schriftelijk reflectieverslag

docent
René van Uffelen, (indien mogelijk en gewenst) de stagegever

toets
Voldoende beoordeling van het reflectieverslag [V/O beoordeling]

studiebelasting
1 EC (28 uur)

Delen