In het derde jaar worden een aantal gemeenschappelijke documenaire- en fictieprojecten gerealiseerd. Studenten participeren daarin vanuit hun eigen discipline. 

Studenten ontwikkelen deels gezamenlijk een filmplan dat na goedkeuring door het bacheloroverleg verder wordt uitgewerkt. De studenten uit de andere vakklassen worden zo vroeg mogelijk bij de voorbereidingen betrokken. De student productie is verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraken. Het te realiseren filmplan moet passen binnen de ter beschikking gestelde opname- en postproductietijd, binnen het beschikbaar gestelde budget en moet realiseerbaar zijn met de op de academie aanwezige faciliteiten en apparatuur. Voor de muziek wordt (verplicht) samengewerkt met studenten van de masteropleiding Composing for Film.

zie verder: handleiding 3e jaars films

organisatie en coördinatie
Anita Smit is eerste aanspreekpunt voor alle productionele zaken die (de organisatie van) de projecten beinvloeden. Zij is studieleider van de productieklas en voorzitter van het planningsoverleg dat iedere donderdagochtend vergadert.typo3/#_ftn1

begeleiding / coaching
Ieder project wordt begeleid door een productiecoach en een post-productiecoach.
Voor alle zaken die het project beïnvloeden (preproductie, opname en postproductie) zijn zij aanspreekpunt. Deze coaches dragen intern zorg voor verspreiding van de informatie. Daarnaast dragen coaches van de verschillende vakklassen zorg voor coaching van hun studenten bij de uitvoering van de eigen discipline.

gemeenschappelijke leerdoelen
Na afloop van dit traject heeft de student:

 1. meer ervaring opgedaan met het gezamenlijk maken van films;
 2. geëxperimenteerd met vorm en inhoud en wellicht eerste experimenten uitgevoerd ten behoeve van hun eindexamenfilm;
 3. meer zicht gekregen op eigen en elkaars specifieke kwaliteiten;
 4. door bij te dragen aan de organisatie van de derdejaars presentaties geleerd zich te presenteren aan het publiek;
 5. een eerste beeld gekregen over hoe hun film overkomt bij vertegenwoordigers uit het werkveld.

production design en de derdejaars fictiefilm - 15 EC

ontwikkelen en visualiseren van het vormgevingsconcept van een korte fictiefilm

algemene typering en inhoud
De student heeft de verantwoordelijkheid voor het vormgevingsconcept. De verdere uitwerking maakt de student zichtbaar door middel van o.a. schets- en computerontwerpen, bouw- en/of constructietekeningen, tekeneingen, moodboards, maquettes en verslaglegging d.m.v. foto’s. Tevens maakt de student een planning voor het art department en is hij verantwoordelijk voor de locatiebehandeling, locatiescouten, rekwisieten, setdressing, kledingontwerp en uitvoering en de financiële afhandeling. De indeling bij de derdejaars oefeningen geschiedt door de vakklas. Uitgangspunt is dat de student in het derde jaar met een andere student regie werkt dan dat deze in het tweede jaar deed. (is geen eis) Dit, om er voor te zorgen dat de student kennis maakt met verschillende werkwijzen. De student is minimaal eenmaal production designer of art-director bij een derdejaars productie en wordt ingedeeld als assistent bij zowel derde- als, indien mogelijk, een vierdejaars productie. (inzet vrije EC's)
De student is aanwezig bij de evaluaties: draaievaluaties, vakklasevaluaties, eindevaluaties en maakt een verslag over de werkzaamheden bij de derde- en de eventuele vierdejaars producties volgens de richtlijnen van de begeleidende docenten.

leerdoelen

 1. de student is in staat zelfstandig het vormgevingsconcept voor een korte fictiefilm te ontwikkelen en dit concept te visualiseren.
 2. de student neemt voldoende initiatief om aan de productie een (eigen) sfeer mee te geven, alsmede te beschikken over voldoende communicatieve vaardigheden om ideeën aan anderen over te dragen;
 3. de student kan leiding geven aan het art departement (b.v. delegeren aan de cursisten)
 4. de student kan samenwerking aangaan, functioneren binnen de eigen discipline en heeft procesmatig inzicht.
 5. de student kan op voldoende niveau de mogelijkheden van diverse locaties beoordelen;

literatuur
Research materiaal, boeken, tijdschriften etc.

competenties
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

onderwijsvorm
praktijk oefening, zelfstudie

contacttijd
20 uur

docenten
Anne Winterink, Michel de Graaf, Hannah van der Haar,Guido Duivenvoorde en Anita Schoolderman

toets
individueel evaluatieverslag (voorzien van beeldmateriaal, zelfreflectie, breakdown, ondersteuning 4e jaars project, begroting, planning, financiële afwikkeling)

beoordeling
De student krijgt de EC’s toegekend wanneer er sprake is van:

 • aanwezigheid volgens indeling bij ontwerp- en researchbesprekingen, opnames en evaluaties;
 • goed kunnen functioneren in een crew en kunnen omgaan met de werkdruk;
 • de student levert tijdig de verslagen in van de producties waar aan is meegewerkt volgens richtlijnen van de begeleidende docenten.
 • een zorgvuldige afhandeling van de financiën

studiebelasting
15 EC (420 uur)

Delen