Waar het in de opleiding écht om gaat kun je vaak het meest concreet aflezen aan de (wijze van) toetsen en beoordelen. Studenten richten zich in hun leergedrag daarom ook vaak op de toetsen. Om die reden vindt de Filmacademie goed toetsen en beoordelen van essentieel belang.

In de vernieuwde propedeuse van de Nederlandse Filmacademie wordt het studiejaar ingedeeld in zes blokken van ongeveer zes weken en komt de nadruk in het onderwijs nog meer op de competenties te liggen. Competenties kunnen gezien worden als de combinatie van kennis, vaardigheden en houding van een student die altijd in ontwikkeling is. Omdat de nadruk meer op de competenties komt te liggen, zal de ontwikkeling van de student centraal staan en kan het proces bij het maken van een film nauwkeuriger gemonitord worden, waardoor de beoordelingen van producten minder resultaatgericht zullen zijn.

Visie op toetsen: Programmatisch toetsen
Het succes van het werken met competenties is deels afhankelijk van de mogelijkheid om ook de toetsing competentiegericht te maken. Toetsen moeten een representatieve afspiegeling zijn van de competenties. Het is dus van belang dat met de toetsing de ontwikkeling van de combinatie van de kennis, vaardigheden en houding van een student betrouwbaar in beeld gebracht wordt. Een enkele toetsvorm kan nooit alles vatten wat een student weet en kan. Daarom wil de Nederlandse filmacademie geen studiepunten toekennen vanuit het behalen van een enkele toets, maar kan na een blok 7,5 studiepunt toegekend worden door de toetsen uit dat blok bij elkaar te nemen om zo de student in een breder perspectief te plaatsen. Een blok blok heeft meestal 4 á 5 toetsen. Na het blok kijken meerdere docenten naar de leerdoelen die achter de toetsvormen liggen en bepalen waar de student staat door een rubric in te vullen. Hierdoor zien de studenten waar ze zichzelf nog kunnen verbeteren en waar ze al goed in zijn. De toetsvormen zijn niet alleen kennistoetsen, maar kunnen ook verslagen, producten of opdrachten zijn die in de lessen aan bod zijn gekomen. Dit wordt programmatisch toetsen genoemd en schetst een completer beeld van wat de student kan dan één individuele toets. Dit beeld vormt ook het onderwerp van gesprek in de studievoortgangsgesprekken halverwege (na blok 3) en aan het eind van het jaar.

Hieronder is een schematische weergave van he de toetsing eruit ziet in de vernieuwde propedeuse:

Delen