De afgestudeerde regisseur bezit het vermogen vanuit zijn eigen specialisme in samenwerking met de andere vakspecialisten een actieve bijdrage te leveren aan een gezamenlijk product of proces. Hij bezit hiertoe het vermogen om zijn handelen zowel verbaal, non-verbaal als in schrift effectief en efficiënt over te brengen, af te stemmen en te verantwoorden

Algemene gedragsindicatoren

 • gaat als teamworker professioneel om met verschillende partijen en belangen in het productieproces
 • geeft een persoonlijke artistieke invulling aan zijn bijdrage in het team en communiceert zijn inbreng goed met de andere vakspecialismen vanuit een helder beeld van zijn eigen plaats en rol in het team
 • toont begrip, respect en waardering voor de bijdragen van de andere vakspecialisten en schakelt, waar nodig zijn oplossingsgerichtheid in
 • laat in zijn samenwerking en communicatie zien te beschikken over basiskennis van de andere disciplines waarmee tijdens de productie wordt samengewerkt
 • schat de risico's waaronder cast en crew moeten werken goed in en zorgt voor maximale veiligheid voor zichzelf en zijn omgeving

Specifieke gedragsindicatoren

 • toont inzicht in de artistieke processen van de samenwerkende crewleden die zich afspelen wanneer in de ontwikkeling van een regieconcept naar de juiste vormgeving wordt gezocht
 • werkt vanuit het regieconcept de (onder)delen verder uit met de verschillende vakmensen die bij de productie betrokken zijn, binnen het concept, maar met ruimte voor eigen inbreng
 • behoudt als artistiek leidinggevende aan een veelomvattend proces, het overzicht over uit te voeren taken en delegeert waarnodig taken aan anderen
 • coacht zijn crew en andere betrokkenen (bijvoorbeeld hoofdpersonen) door ze te inspireren, te motiveren, heldere informatie te verschaffen en regelmatig contact te houden
 • neemt de benodigde integriteit in acht en wekt aantoonbaar vertrouwen bij de benadering van te researchen en te verfilmen personages in het documentaire genre en onderhoudt deze contacten regelmatig, ook ten behoeve van de dramatische ontwikkeling
 • brengt ideeën overtuigend en licht deze toe in het collectief creatieve proces
Delen