gestructureerd onderzoek doen t.b.v. een beroepsvraag/-probleem of een filmplan

inhoud/leerdoel
Onderdeel van het afstudeertraject van Regie documentaire is het schrijven van een scriptie of een Filmplan. Na goedkeuring van de eerste opzet door de studieleider (afbakening onderwerp, invalshoek, planning) kan de student verder gaan met de scriptie of de research voor het filmplan.

Scriptie
Theoretische verdieping in een aspect van het vak dat in de loop van de studie tot een bijzondere fascinatie heeft geleid, of juist onderbelicht is gebleven. De student legt zijn onderwerp vooraf voor aan de studieleider en bespreekt opzet en outline. Na goedkeuring kan aan het onderzoeken en schrijven van de scriptie begonnen worden. Op gezette tijden wordt de voortgang besproken. De omvang van de scriptie behelst 15 a 25 A-4.

De student kan de scriptie gedurende het studiejaar schrijven. De deadline voor het inleveren van de definitieve scriptie (in tweevoud) is begin april. In september wordt een eerste opzet ingeleverd, met daarin o.a. de onderzoeksvraag en de deelvragen. Eind december lever je een tussenversie in. (Zie ook scriptiehandleiding)

Filmplan
Je kan bij regie documentaire afstuderen met een filmplan (i.p.v. een scriptie) als het filmplan voldoende theoretisch is uitgediept. Dat betekent dat er research is verricht, zowel naar het specifieke onderwerp van de film, als naar de context waarin het onderwerp zich bevindt.

Een filmplan (als afstudeerproject), vraagt dus ook om theoretische, inhoudelijke verdieping waarin de essentie van je onderzoek wordt aangegeven, en je bevindingen van dat onderzoek, eventueel met conclusies die verwijzen naar je feitelijk filmplan.

De student legt zijn onderwerp vooraf voor aan de studieleider en bespreekt opzet en outline. Na goedkeuring kan aan het onderzoeken en schrijven van het filmplan begonnen worden. Op gezette tijden wordt de voortgang besproken. De omvang van het filmplan behelst 15 a 25 A-4.

In het filmplan komen de volgende zaken aan de orde:

 • Motivatie
 • (Persoonlijke) Urgentie (waarom moet deze film nu / door jou gemaakt worden)
 • Logline
 • Onderwerp
 • Verhaal (mogelijke ontwikkelingen, opening, mogelijk einde)
 • Casting eventuele hoofd- en bij personen (waarom zijn deze belangrijk voor je verhaal)
 • Arena
 • Vorm camera, sound design, tempo, muziek, graphics
 • Achtergrond dit is de research die niet in de film zelf terecht zal komen maar waaruit duidelijk wordt dat de maker door verdieping en verbreding  reflecteert op zijn/haar onderwerp.
 • Film- en literatuurlijst

De student kan het filmplan gedurende het studiejaar schrijven. De deadline voor het inleveren van het definitieve filmplan (in tweevoud) is begin april. In september wordt een eerste opzet ingeleverd. Eind december lever je een tussenversie in.

competenties
5, 9, 10

onderwijsvorm
zelfstandig

docenten
Annemiek van der Zanden

toetsing en normen voor behalen ec’s
Het binnen de gestelde deadlines inleveren van de scriptie/filmplan (in 3 fasen, zie boven) en een positieve beoordeling.

De scriptie wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Is de onderzoeksvraag voldoende helder?
 • Is er (voldoende) research, literatuur- of ander onderzoek verricht?
 • Is het onderwerp voldoende (theoretisch) uitgediept?
 • Is het betoog helder opgebouwd (structuur)?
 • Is het betoog helder en in fatsoenlijk Nederlands verwoord (taalgebruik)?
 • Reflecteert de conclusie voldoende op de onderzoeksvraag?

Het filmplan wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Is het (film)onderwerp voldoende helder en afgebakend?
 • Is er (voldoende) research verricht naar het filmonderwerp?
 • Is het onderwerp voldoende (theoretisch) uitgediept?
 • Is de urgentie van het onderwerp voldoende gemotiveerd?
 • Is voldoende duidelijk wie de (hoofd) personages zijn en wat hun functie is in het verhaal?
 • Is de vorm voldoende helder omschreven?
 • Is het filmplan helder en in goed Nederlands geschreven, met een overzichtelijke indeling, voorzien van paginanummers en liefst voorzien van visuele  elementen, met een film- en literatuurlijst.
Delen