Evalueren van de kwaliteit van het onderwijs gebeurt bij de AHK/ Filmacademie op verschillende manieren. Via de Nationale Studenten Enquête komt er om de twee jaar onafhankelijk informatie over de tevredenheid van studenten met de opleiding. De resultaten worden meegenomen in de jaarlijkse Keuzegids HBO. Informatie die bovendien vergeleken kan worden met opleidingen elders in het land. Om diezelfde reden participeert de Filmacademie in de Kunsten-Monitor. daarin wordt jaarlijks aan de recent afgestudeerden gevraagd naar de relatie tussen opleiding en arbeidsmarkt. In het jaar dat er geen NSE wordt afgenomen zijn er eigen onderwijsevaluaties. Deze worden online afgenomen en vervolgens volgt er vaak een gesprek met een studentenpanel.

Nationale Studenten Enquete (NSE)

  • nationale studenten enquete (NSE) 2019
    Deze is afgenomen maar door bepaalde problemen bij de NSE-organidatie was het niet mogelijk de resutaten te publiceren
  • nationale studenten enquete (NSE) 2017

Kunstenmonitor (KUO)

  • Kunstenmonitor 2018
    Studenten tonen zich overall tevreden over de opleiding. Alleen de voorbereiding op de zakelijke kant van het beroep/ondernemerschap zou beter kunnen. Alle respondenten hebben hadden werk, het overgrote deel  in het eigen vakgebied. 

Onderwijsevaluaties
Regelmatig wordt studenten gevraagd lessen, projecten of zelfs grotere onderdelen van het programma te evalueren door middel van het invullen van schriftelijke online enquêtes. Het is de bedoeling dat op die manier elke vier jaar alle programmaonderdelen aan de beurt komen. Bovendien worden programmaonderdelen die vernieuwd worden of waarvan de beoordeling onder de maat was, opnieuw geëvalueerd.
Indien problemen of zwakke punten naar voren komen uit de evaluaties zal er actie ondernomen worden en houden we iedereen op de hoogte van de voortgang en verbeteringen.

Resultaten en vervolg
De resultaten van de evaluaties worden primair besproken in een betreffend docententeam en het bacheloroverleg (BO). Ook worden ze periodiek besproken in het managementteam en de academieraad. Van de besprekingen wordt een kort verslag gemaakt en indien nodig een verbeterplan. De voortgang van de verbeteracties worden aan de hand van deze plannen gemonitord.

Resultaten (onderwijs)evaluaties 2019 - 2020

Introductieweek

Propedeuse
Blok 1 en 2

Jaar 2
inspiratieweek Film en genres

Resultaten (onderwijs)evaluaties 2018 - 2019
Omdat in dit studiejaar de NSE werd afgenomen, zijn er slechts beperkt eigen onderwijsevaluaties gehouden. Deze betroffen voornamelijk de propedeuse. Elk van de zes onderwijsblokken zijn middels een online enquete geevalueerd. Daarnaast is met een studentenpannel over de resultaten gesproken.

 

Delen