31 oktober 2020

Normaliter start het proces voor de ontwikkeling van de derde jaars films aan het begin van het derde studiejaar. Dit jaar wordt gestart na de opnamen van de LFO/KDO3 in november 2020.

filmplan / ontwikkelfase
De regiestudent ontwikkelt i.s.m. de productiestudent(en) het filmplan voor de documentaire of samen met de scenarist en de productiestudenten het scenario voor de korte fictiefilm.

Zes weken voor de eerste opnamedag

Op basis van een eerste begroting kan een eerste voorschot worden aangevraagd. 

Vier weken voor de eerste opnamedag

De productiecoach en het hoofdproducties bespreken samen met de productiestudenten de productionele haalbaarheid van het project, ter voorbereiding op de haalbaarheidsbespreking die een week later gepland staat.

Drie weken voor de eerste opnamedag haalbaarheid en groen licht
(Op dinsdag- of donderdagochtend)

Bespreken van de productionele haalbaarheid. Voorzitter is het hoofd producties.
Het scenario is op slot.

Op de vrijdag voorafgaande aan de bespreking leveren de studenten vóór 12.00 uur bij Monique Robeerst aan: filmplan, begroting en dekkingsplan en een productioneel werkplan (praktische haalbaarheid) plus planning. Denk aan: indicatie arena, beoogde camera, ongebruikelijke elementen in de documentaire (zoals b.v. studio, production design, vfx, archief), veiligheid, wisseling dag/nacht, verwachte lengte, PD-plan, geplande ADR, additionele stemopnames, uitgebreide foley e.d. Monique verspreidt deze informatie onder de betrokken coaches, de productiestudent verspreidt deze informatie onder de heads zodat alle betrokken crewleden de informatie hebben kunnen bestuderen.

Het kan zijn dat op basis van die bespreking het plan aangepast moet worden omdat het productioneel niet haalbaar is. De film moet gerealiseerd kunnen worden binnen de beschikbare tijd, (financiële)middelen en mankracht.
M.b.t. de begroting hakt de productiestudent de knoop door bij keuzes om binnen het budget te blijven. Als het team er echt niet uitkomt, neemt de productiecoach samen met het hoofd producties de eindbeslissing.

N.a.v. deze bespreking wordt besloten om het al dan niet definitief Groen Licht (Groen Licht voor realisering) te geven aan het project. Op dat moment wordt formeel toestemming gegeven om de productiefase in te gaan. Op dit moment worden definitieve afspraken gemaakt over de lengte, de praktische haalbaarheid en de veiligheid, begroting, dekkingsplan e.d.

Twee weken voor de eerste opnamedag 

Stijlbespreking en final check productionele haalbaarheid (heads en coaches).

De crew bespreekt de plannen met de betrokken coaches en er vindt een final check productionele haalbaarheid plaats.
Voorafgaande aan de stijlbespreking dient dienen minimaal twee werkdagen van tevoren de decoupage/cameraplannen, sound designplannen, draaiplanning, de begroting en andere relevante informatie door de productiestudenten gebundeld in het zogenaamde stijlpakket verstuurd te worden aan Monique Robeerst. Zij zal zorgen voor verdere verspreiding onder de coaches. De productiestudent zorgt voor verspreiding van het stijlpakket onder de betrokken crewleden.

De studenten vertellen vanuit hun eigen vak/departement hoe ze de film voor zich zien/horen en hoe ze denken dat te gaan realiseren. Het is belangrijk om het hier vooraf met alle betrokkenen over te hebben zodat ze straks allemaal dezelfde film gaat maken. Studenten dienen  tijdens de stijlbespreking met een helder verhaal te komen over hun plan van aanpak en de gekozen stijl.

Minimaal twee weken voor de eerste opnamedag

De definitieve begroting dient besproken en goedgekeurd te zijn door de productiecoach en het hoofd producties.

Studenten cinematography en sound design reserveren de benodigde apparatuur.

De productiestudent maakt met het magazijn afspraken over de exacte tijd voor uit- en incheck van apparatuur.

De productiestudent organiseert tijdig een breakdownvergadering in aanwezigheid van de (externe) opnameleider.

Vakklasbesprekingen en overige relevante besprekingen vinden plaats over het specifieke plan van aanpak vanuit je eigen departement.

Minimaal een week voor de eerste opnamedag 

De post-productiemeeting en de workflowtest vinden plaats met de departementen cinematography, sound, productie, VFX en montage. De betrokken productiestudent(en) zorgen er voor dat er een postproductieworkflow en planning worden gemaakt en ter goedkeuring aan de docent postproductie worden voorgelegd. De studieleider montage ontvangt deze schriftelijk vastgelegde afspraken. 

Zorg voor een goed over zicht van de apparatuur die jullie wensen mee te nemen. Zorg dat je nooit met een overbelaste (vracht)wagen rijdt. De chauffeur is immers altijd persoonlijk aansprakelijk (dus niet de academie, niet de autoverhuurder e.d.). 

De productiestudent stuurt het productieboekje inclusief volledige contactlijst ter controle aan de productiecoach en hoofd producties.
Zie https://wiki.filmacademie.nl/wiki/index.php?title=Productieboekje 

Het opnameschema moet gereed zijn en ingeleverd worden bij de productiecoach en het hoofd producties

Uiterlijk twee dagen voor eerste draaidag

De productieboekjes worden verspreid volgens het bij de productiecoach en het onderwijsbureau verkrijgbare verzendschema.    

Uiterlijk een dag voor elke draaidag

Callsheets worden door de productiestudent verspreid volgens het bij het onderwijsbureau verkrijgbare verzendschema.

Delen