Het onderwijs op de Filmacademie is van oudsher georganiseerd rondom de praktijk van het maken van film. In die praktijk werken verschillende specialisten samen om tot één gezamenlijk product te komen: de film. Het belangrijkste didactische en tevens organisatorische principe op de Filmacademie is het leren aan de hand van praktijkopdrachten en oefeningen. Studenten van verschillende afstudeerrichtingen werken daartoe intensief samen en ontwikkelen daarmee de beoogde kwalificaties / competenties.
Filmonderwijs verschilt in de kern in een aantal opzichten van regulier onderwijs. Het werkproces dient vanwege de samenwerking en de kosten strak gepland te zijn en methodisch te verlopen (b.v. specificaties m.b.t. duur, draaidagen, aantal mensen, kosten e.d.). Tegelijkertijd is het maken van een film een artistiek inhoudelijk proces dat eenmaal in gang gezet een eigen onderzoeksdynamiek en verbeeldende dynamiek ontwikkelt. Het gaat daarbij zelden om goed of fout en het gaat meestal niet om vooraf eenduidig te formuleren criteria.

Docenten begeleiden de studenten gedurende het gehele productieproces op de vakinhoud, het creatieve proces, het samenwerkingsproces en het leerproces. De studenten laten de voortgang van hun werk zien en beargumenteren hun keuzes. Docenten stellen vragen, geven feedback, gaan in gesprek en geven zo nodig aanwijzingen. In feite is het gesprek over de keuzes en de uitwerking ervan de essentie van de begeleiding. Het onderwijs laat zich daarmee karakteriseren als werkend / experimenterend leren en coachend doceren, waarbij (net als in de latere beroepsuitoefening) samenwerken centraal staat.

De volgende elementen van het didactisch concept kenmerken een opleiding bij de Filmacademie:
•    Docenten spreken vanuit beroepservaring en hebben een actueel en relevant netwerk
•    In alle onderwijsvormen worden zoveel mogelijk realistische praktijksituaties gesimuleerd
•    Voor studiemateriaal wordt gebruik gemaakt van recente, actuele vakliteratuur en specialistische readers, al dan niet geschreven door de docenten
•    De kleinschaligheid van de opleiding creëert een betrokken, persoonlijke en veilige leeromgeving.

Delen