Het blok ‘Film als kunstvorm in de Europese traditie’ is de eerste van de zes blokken waaruit het gemeenschappelijke deel van de propedeuse bestaat. Logischerwijs staat het vooral in het teken van kennismaken. Kennismaken met elkaar, in de jaargroep en in je vakklas, met docenten en medewerkers, met het gebouw. Maar ook met hoe het er op de Filmacademie aan toe gaat, hoe het onderwijs in elkaar zit en wat er van je verwacht wordt.

Inhoudelijk biedt het blok een introductie op de filmgeschiedenis en de dramaturgie. Wat verstaan we onder ‘film’? Hoe verhoudt het zich tot andere kunstvormen? Hoe verhouden goede films van nu zich tot de (film)geschiedenis? Wat maakt een verhaal tot een goed verhaal? En dan vooral: de rol daarbij van de dramatische structuur.

Dit blok bestaat naast enkele theoretische verkenningen voor een belangrijk deel uit goed naar films kijken en deze analyseren. Klassiekers uit de filmgeschiedenis, maar ook actuele films die dit jaar draaien op het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht. Daartoe leer je gebruik te maken van een analysemodel.

Daarnaast ga je ook praktisch als maker aan de slag door allemaal een persoonlijke audiovisuele monoloog te realiseren en te ervaren wat dat met je doet als filmmaker.

literatuur / leermiddelen

 • Kristin Thompson and David Bordwell, Film History An Introduction (Fourth Edition), 2019
 • David Howard and Edward Mabley, The tools of Screenwriting, 1995

leerdoelen
Na afloop van dit eerste blok kun je:

 1. de basiskenmerken en –principes van de dramatische structuur van een vertelling herkennen en de werking ervan uitleggen en verklaren
 2. scripts van anderen analyseren en er een interpretatie over verwoorden m.b.v. basisbegrippen uit de dramaturgie
 3. films van anderen analyseren en er een mening over verwoorden
 4. jouw huidige kwaliteiten als beginnend filmmaker aangeven (nulmeting)
 5. aangeven hoe het voor jou was om als filmmaker met anderen aan iets persoonlijks te werken
 6. je huidige sterke en minder sterke punten aangeven m.b.t. schriftelijk communiceren (Nederlands) en m.b.t. samenwerken

Daarnaast heb je ook gewerkt aan enkele langetermijn doelen die pas later worden getoetst en beoordeeld:

 • het specifieke van film en de verschillen en de overeenkomsten tussen film en andere kunsten schetsen
 • de hoofdlijnen van de geschiedenis van de narratieve film/documentaire (cinema/tv/online) schetsen en daarbij de belangrijkste kenmerken van de verschillende perioden aangeven
 • enkele belangrijke klassieke films of filmfragmenten in eigen woorden historisch duiden

studiebelasting
7,5 EC (210 uur)

blokdocenten
Ellen-Alinda Verhoeff, Menno Otten en René van Uffelen

(gast)docenten
Daan van den Hurk (filmpianist) en Monique van Welzen (docent productie en communicatie)

onderwijsvorm
Een mix van colleges, individuele opdrachten, groepsopdrachten en festivalbezoek.

contacttijd
120 uur

beoordeling

Na afloop van het blok gaan we na of je de leerdoelenvan dit blok in voldoende mate hebt behaald aan de hand van drie toetsopdrachten:

 1. scriptanalyse van een korte film
 2. toetsopdracht Nederlands Film Festival (NFF)
 3. individueel reflectieverslag over blok 1

Je krijgt de 7,5 EC toegekend indien:

 • je voldoende aanwezig bent geweest (we gaan uit van 100% bij de praktische activiteiten en minimaal 80% nbij de gemeenschappelijke theorielessen)
 • alle drie de toetsopdrachten minimaal met een voldoende zijn beoordeeld.

Herkansing
Opdracht in overleg met de blokdocenten.

Delen