Examencommissie

Wat doet de examencommissie?

De examencommissie zorgt ervoor, dat de diploma’s die de opleiding uitreikt gebaseerd zijn op een verantwoorde en rechtvaardige toetsing van de competenties die de opleiding nastreeft. Zij bekijkt afwijkingen naar boven en naar onder, ofwel of studenten ten onrechte wel of ten onrechte niet slagen voor een toets of examen.

De onderwijs- en examenregeling (OER) is dé richtlijn voor het werk van de examencommissie. Ze wijst bijvoorbeeld examinatoren aan, geeft richtlijnen voor een ordelijk verloop van de toetsing en examinering, bestrijdt fraude, bepaalt de sanctie voor frauderende studenten, bevordert en controleert de kwaliteit van de toetsing, beslist over de toepassing van de OER en gaat na of bijzondere omstandigheden afwijkingen van de regels rechtvaardigen. Ook het besluiten over aanvragen tot vrijstellingen en het goedkeuren van persoonlijke studietrajecten behoren tot het werkterrein van de examencommissie.

Wie zitten er in de examencommissie?

  • Ernie Tee – voorzitter (tevens studieleider propedeuse)
  • Arie Geerding – secretaris (tevens stafmedewerker onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg)
  • Mary Herboldt-Soudant – extern lid (tevens toets- en examenexpert)
  • Michel de Graaf – lid (tevens studieleider Production Design)

Wanneer neem je contact op met de examencommissie?

Als alles goed verloopt, merk je als student niet veel van het werk van de examencommissie.

Bij vragen of problemen met toetsing en beoordeling is het raadzaam om dit eerst te bespreken met de betreffende docent en/of je studieleider. En hoewel de examencommissie formeel beslist, loopt ook het aanvragen van vrijstellingen of een persoonlijk studietraject primair via je studieleider. Voor problemen met je studievoortgang kun je naar de studentendecaan gaan.

Als dit allemaal geen oplossing biedt, kun je overwegen contact op te nemen met de examencommissie:

  • Als je meent dat er iets mis is met de wijze waarop een toetsing gaat plaatsvinden of heeft plaatsgevonden.
  • Als je goede redenen hebt om de vaststelling van het cijfer in twijfel te trekken en overleg met de examinator (vrijwel altijd een van de docenten of de studieleider) geen oplossing heeft gebracht.
  • Als je meent dat je recht hebt op een herkansing, maar deze niet hebt gekregen
  • Als je meent dat er iets niet correct is verlopen rond het verlenen van een vrijstelling of het vaststellen van een persoonlijk studietraject.

Je tekent dan bezwaar aan tegen de gang van zaken of de beslissing. De examencommissie zal onderzoeken of de procedures juist zijn gevolgd en of de OER naar behoren is toegepast. De uitspraak van de examencommissie kan ertoe leiden dat een procedure moet worden overgedaan.

Hoe neem je contact op met de examencommissie?

De examencommissie is bereikbaar via filmacademie-examencommissie@ahk.nl.

Vermeld bij elk verzoek in ieder geval je naam, studentnummer, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Geef tevens aan welke afstudeerrichting je volgt en in welke fase je zit. Beschrijf je bezwaar zo helder mogelijk en baseer je daarbij op de regels (OER). Onder normale omstandigheden ontvang je binnen 4 weken een reactie van de examencommissie.

Delen