terugkoppeling resultaten onderwijsevaluatie 1e semester 2015-2016, Productie

Laatste up-date: 17 maart 2016

Overall waardering

Het programma als geheel

6,8

Praktische voorber. op de oefeningen

6,6

De Verbeelding III

5,7

Productieorganisatie

6,8

Bedrijf en markt

7,5

Filmplan en research 1 en 2

6,9

Algemeen
Studenten missen in het algemeen een heldere lijn in het programma; ze missen bijvoorbeeld een maand- en/of jaaroverzicht vanuit het rooster. Maar ze vinden vooral dat er veel  te weinig lessen zijn, en zeker ook te weinig theorie. Gastdocenten komen vaak vertellen hoe zij iets doen maar dat is vaak persoonlijk en zegt niet in breder verband iets over theorie of algemeen aanvaarde werkwijzen. In die zin zijn dat geen echte lessen maar meer illustraties.
Het productieprogramma bestaat vooral uit de gemeenschappelijke oefeningen. En alles wat daarvoor vanuit productie moet gebeuren. Daar worden mondjesmaat wat lessen tussen gepropt. En die zijn erg praktisch en hebben weinig diepgang. Een les van een hele dag is vaak inhoudelijk op een half A4-tje samen te vatten. Ook sluiten lessen vaak niet goed aan op waar de studenten op dat moment met de oefening mee bezig zijn (soms mosterd na de maaltijd).
In de oefeningen treden Anita en Iris meestal als producent op. Zij maken de hoofdkeuzes en meestal ook de werkwijze/ planning en contracten liggen vaak al vast. Binnen de kaders en indeling kunnen de studenten  dan een beetje zelf wat invullen. Dat betekent dat de studenten altijd uitvoerend bezig zijn en zij ervaren dat als verlengstuk zijn van het docententeam waarbij ze regelmatig dingen moeten verdedigen waar ze part noch deel aan hebben gehad. 
In de waardering op onderdelen zijn er soms grote verschillen. Dat komt, denken de studenten, omdat er binnen de productieklas studenten verschillende ambities en achtergronden hebben. En dus zijn er ook verschillende behoeftes en van daaruit waardering voor het onderwijs.
Algemeen vindt men de onderwijsorganisatie zwak: roosters/planningen kloppen niet en lessen gaan niet door; er zijn wekelijks erg veel wijzigingen. Dat hoort deels wel bij ons vak, maar het is echt te veel.
Er zit regelmatig overlap in het programma: er zijn bijvoorbeeld lessen terwijl sommige studenten ook naar een coaching oid moeten. Dat betekent dat binnen lessen (van veelal gastdocenten) regelmatig studenten afwezig zijn of er veel in- en uitgelopen wordt. Studenten vinden dat respectloos naar deze docenten toe, voelen zich daar lullig onder, maar kunnen niet anders omdat ze elders aanwezig moeten zijn.
Studenten geven aan dat ze regelmatig met teveel dingen tegelijk bezig moeten zijn. Multitasken hoort erbij maar je moet ook af en toe je hoofd leeg kunnen maken, een keer adem kunnen halen  en  iets af kunnen sluiten (zodat je het los kunt laten) en dat bij je ontwikkeling stil kunt staan

Sterke punten

 • Bedrijf en markt werd het meest gewaardeerd, met name wat betreft relevantie van de inhoud.
 • Het onderdeel casting van de praktische voorbereiding op de oefeningen vond men goed.
 • Het leidinggeven aan de brainstormsessies ging in onze ogen eigenlijk best wel goed. Ook het pitchen was heel leuk en nuttig.
 • Het bespreken van de reader met filmplannen van andere regisseurs was erg leerzaam: het destilleren van de stappen (5) die van belang zijn, nagaan wat wél en wat niet werkt … heel nuttig.
 • Anita Smit voert als onze nieuwe studieleider een aantal goede veranderingen door, bijvoorbeeld de extra aandacht voor internationalisering

Verbeterpunten

 • De praktische voorbereiding op de oefeningen vond men wel nuttig waar niet uitdagend. Dat mocht wel wat meer niveau krijgen.
 • De verbeelding III werd het laagst gewaardeerd. Het was volgens de studenten een erg ingewikkeld en onduidelijk systeem waarbij dat  systeem bovendien wel doel op zichzelf leek. De opdracht en het nut en de noodzaak van de oefening waren vooraf voor hen niet helder. Dat maakte dat verschillende studenten niet zo gemotiveerd waren voor deze oefening. Vervolgens moest het ook allemaal snel, snel, snel  zonder dat je goed wist waar je nu mee bezig was.
 • De richtlijnen voor de KDO 2 waren vooraf wat onduidelijk (wat mag nu wel, wat niet?)
 • Beoordelingen zijn vaak onduidelijk door het ontbreken van beoordelingscriteria. Bijvoorbeeld mbt opnameleiding. En was vooraf niet duidelijk wat zij, op dat moment in de studie, moesten doen om het goed te doen, en wat we vooral NIET moesten.
 • Bedrijf en markt en Filmplan en research worden niet echt beoordeeld. Als je de samenvatting of het product hebt gemaakt gold het als voldaan.
 • In evaluaties vinden de studenten de feedback vaak algemeen en vooral op de samenwerking gericht. Er is weinig oog voor waar de individuele student staat in zijn leerproces. Ze willen graag meer inhoudelijke beoordelingen op hun functioneren in hun rol i.p.v. vooral beoordelen van praktische zaken. VRAAG:  wat doen de coaches met de aantekeningen in hun boekjes? Waarom horen ze daar niets over terug? Studenten geven aan dat andere afstudeerrichtingen soms wél ind. feedback geven
 • Graag meer les en bestaande lessen hoger niveau en meer tempo krijgen

Wensen / verbetersuggesties

 • Graag meer structuur en overzicht. Een maandoverzicht wordt zeer gemist. Kunnen niet in elk geval de hoofdfasen van het productieproces op hoofdlijnen gepland worden: preproductie, productie, opname, postproductie.
 • Graag wat meer herkenbare blokken in het programma die eerst afgesloten worden voor we weer met iets nieuws beginnen
 • Gezien de diversiteit aan gerichtheid en achtergrond van de studenten: zouden we niet meer keuzelessen kunnen krijgen waarbij niet alles verplicht is? En meer op het niveau zoals bij de masterclasses van de master? Bijvoorbeeld gedurende een keuzeworskhopweek.
 • Graag meer tijd besteden aan toelichting (vooraf) op de oefeningen omdat vaak onduidelijk blijft wat er nu van ons verwacht wordt
 • Kunnen we geen aparte lessen en/of oefening  krijgen in het zélf ontwikkelen van een project (zelf passende regisseur zoeken ed)
Delen