1. Creërend vermogen

De afgestudeerde regisseur bezit het vermogen om vanuit zijn eigen specialisme scheppend  om te gaan met intuïties, waarnemingen, indrukken en emoties door deze in artistieke ideeën om te zetten en in audiovisuele vorm weer te geven

Algemene gedragsindicatoren

  • creëert in gezamenlijkheid met anderen een (nieuw) verhaal in beeld en geluid
  • laat in zijn werk zien dat hij over een groot visueel en auditief voorstellingsvermogen beschikt
  • demonstreert in zijn scheppende werk zijn ideeën en betrekt daarbij zijn kennis van de bestaande beeld-, geluids- en dramacultuur
  • zet aantoonbaar zijn psychologisch en sociologisch inzicht in om een verhaal te vorm te geven
  • levert een persoonlijk zichtbare bijdrage aan de totstandkoming van een productie, mede door de daar aan ten grondslag liggende artistieke keuzen
  • demonstreert vanuit zijn specialistische taak in woord en daad zijn fascinatie, zijn innerlijke noodzaak en verbeelding in te zetten bij het maken van audiovisuele producties

 Specifieke gedragsindicatoren

  • schrijft een documentaire plan met dramatische zeggingskracht
  • creëert een regieconcept, met ideeën voor artistieke vormgeving (m.b.t. beeld en sound design)
  • laat in zijn werk zien dat hij op zoek is naar nieuwe onderwerpen en vormen van vertellen

 

Delen