specialisatie 5c: basisveiligheidscursus

cursus Voldoend Onderricht Persoon Laag Spanning

algemene typering en inhoud
Voldoend Onderricht Persoon Laag Spanning (VOP-LS) houdt in dat de student voldoende kennis heeft genomen van wet en regelgeving met betrekking tot het veilig werken met elektrische hulpmiddelen en apparaten op filmsets. De student leert daarbij eventuele gevaren te herkennen en te voorkomen.

Deze cursus vormt een voorbereiding op het twee jaar. Het is de bedoeling dat de student tijdens de praktijkoefeningen van het tweede jaar dan werkt volgens de geldende veiligheidsafspraken.

In de leermiddelenbijdrage is een bedrag opgenomen voor het lesmateriaal en het theorie- en praktijkexamen VOP. Indien de student het examen niet behaalt, dient opnieuw betaald te worden voor het herexamen.

meer informatie

leerdoel
Na afloop van dit onderdeel:

 • kan de student veilig werken met elektrische apparatuur zoals bij filmopnamen gebruikelijk is.

competenties
4, 5, 7, 9

onderwijsvorm
werkcolleges

docent
Raymond Grégoire

examen
Het is een officiëel examen afgenomen door de daarvoor gecertificeerde instelling (Kenteq) en bestaat uit:

1. schriftelijk theorie tentamen
2. praktijkproef (opdrachten)

 

1. Het schriftelijk theorie tentamen

 •  De exameneenheid bestaat uit 20 opgaven.
 • Toegestane tijd is 45 minuten.

Toegestane hulpmiddelen

 • batterij gevoede rekenmachine.

Normering

 • Bij de theorietoets behoort een op schrift gesteld beoordelingsprotocol op grond waarvan 1 punt per vraag kan worden behaald.
 • Een meerkeuzevraag is goed beantwoord indien de kandidaat het juiste antwoord heeft gekozen.
 • De norm is vastgesteld op 70%.

 

2. Praktijktoets

 • De praktijktoets VOP-LS bestaat uit twee opdrachten
 • Voor deze opdrachten is de totale beschikbare tijd 30 minuten.

Toegestane hulpmiddelen

 • De toegestane hulpmiddelen en/of gereedschappen worden bij aanvang van de opdracht ter beschikking gesteld. De deelnemer dient bij de uitvoering van de opdracht zelf de toe te passen hulpmiddelen en/of gereedschappen te kiezen.

Beoordeling
Bij het uitvoeren van deze praktijkopdracht vindt de beoordeelding plaats op:

 • de veiligheid op de werkplek;
 • de getroffen veiligheidsmaatregelen;
 • de uitgevoerde werkzaamheden.

Normering
Een deelnemer is geslaagd voor het praktijkdeel als hij/zij:

 • bij het uitvoeren van de werkzaamheden geen gevaarlijke situatie voor zichzelf en/of anderen veroorzaakt die een ingreep van de examinator noodzakelijk maakt.
 • voor het praktijkdeel niet meer dan 30 strafpunten heeft gekregen omdat er geen of slechts een beperkt aantal andere fouten zijn gemaakt.

N.B.
De praktijktoets wordt per direct afgebroken indien de examinator uit veiligheidsoverwegingen moet ingrijpen in de uitvoering van de opdracht. Dit ingrijpen leidt onherroepelijk tot het niet behalen van het praktijkexamen.

 

Certificaat
Als beide onderdelen met een voldoende zijn beoordeeld, ontvangt de student een officiëel VOP-LS certificaat. Zonder dit certificaat mag je als Gaffer in de hoofdfase NIET in de studio’s en op sets werken!

Delen