Beroep en werkveld van de Editor

De editor ordent al het tijdens de draaiperiode verzamelde beeld- en geluidmateriaal op een zodanige manier dat er een betekenisvolle vertelling ontstaat. In deze betekenisvolle vertelling komt de bedoeling van de filmmaker zowel in het verhaal als in de vorm waarin dat verhaal is gegoten tot uitdrukking op een manier die voor het beoogde publiek begrijpelijk is.

Om dat mogelijk te maken organiseert de editor het opgenomen beeld- en geluidmateriaal in de montagecomputer op een overzichtelijke wijze, creëert hij zich een beeld van de mogelijkheden die het opgenomen materiaal in zich draagt om het beoogde verhaal te vertellen en ontwikkelt hij een visie op het materiaal waardoor het zich optimaal laat gebruiken binnen de beoogde vertelling. Leidraad daarbij zijn het scenario (of filmplan bij een documentaire), de visie van de regisseur of producent en de mogelijkheden die de gekozen découpage biedt.

Daarnaast bewaakt de editor waar nodig een traject waarbinnen visual effects-shots worden gecreëerd.

In zijn algemeenheid speelt de editor een sturende rol binnen het postproductietraject als geheel. Dat wil zeggen dat de editor beeldmateriaal selecteert en overdraagt aan een eventuele visual effects- of titel-ontwerper, tussenversies van de film overdraagt aan de componist en de definitieve beeldversie oplevert aan de verantwoordelijke mensen voor geluidspostproductie en kleurcorrectie. Nadat de definitieve geluidmixen en kleurgecorrigeerde beeldversies zijn gemaakt, overziet de editor ten slotte het maken van de definitieve vertoningsversies van de film.

Dit alles gezegd hebbende ligt de primaire taak van de editor nog altijd bij de inhoud van de film. Ondanks alle technische en organisatorische factoren die binnen het postproductietraject een rol spelen, draait het bij de montage nog steeds om de vraag hoe beeld en geluid met elkaar een verbond kunnen aangaan om een bepaald idee of gevoel op de kijker over te brengen. De editor neemt montagebeslissingen over inhoud en verhaalstructuur, beeldvolgorde en ‘snij’momenten, continuïteit en ritme, scène-overgangen en de samenhang tussen beeld en geluid, etc. Daarbij werkt de editor nauw samen met de regisseur, de producent, de sound designer en de componist van de film.

Het werkveld van de editor beslaat dus voornamelijk het postproductietraject van audiovisuele producties – al komt het steeds vaker voor dat een editor al in een vroeg stadium van een productie wordt betrokken bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van het scenario of filmplan, het beoordelen van een découpage of storyboard, het maken van teasers of animatics ten behoeve van pitches en subsidieaanvragen, et cetera.

Het Nederlandse werkveld kent een klein aantal grote postproductiehuizen waarin het opgenomen beeldmateriaal wordt ontwikkeld en/of gescand, wordt gemonteerd en kleurgecorrigeerd en ten slotte vertoningsgereed wordt gemaakt voor distributie. Bij deze postproductiehuizen werken editors in vaste dienst of in een poolsysteem. Daarnaast zijn er kleinere postproductiebedrijven die slechts een deel van het postproductietraject verzorgen, vaak bedrijven die door enkele samenwerkende editors zijn opgericht (als BV of als maatschap). Verreweg de grootste groep editors werkt als ZZP-er in een eigen bedrijfsruimte op montage-apparatuur die hij of zij zelf heeft aangeschaft.

De postproductie van de Nederlandse film- en televisie-industrie is geconcentreerd rond Amsterdam en Hilversum en bevindt zich op een hoog en modern niveau. Postproductiehuizen, maar ook individuele editors, waren de afgelopen jaren snel in het oppakken van nieuwe technologische ontwikkelingen, zowel waar het software als hardware betreft.

actuele ontwikkelingen

Delen