L2021 - Versie 31-10-2020 t.b.v. eindexamenproducties studiejaar 20-21

De films dienen geproduceerd te worden volgens de meest actuele versie van het protocol dat is opgesteld door de academie als afgeleide van het COVID-19 protocol AV-sector. Dit protocol is voortdurend in beweging en terug te vinden in de WIKI. Download ook Toolkit-app voor de AV-industrie (Toolkit AV-NL).

De eindexamenfilms moeten voldoen aan de volgende randvoorwaarden: 

Lengte De lengte van een eindexamenfilm is een (gemotiveerde) keuze van de makers, moet worden goedgekeurd door het bacheloroverleg en is afhankelijk van het ontwikkelde filmplan en de productionele haalbaarheid binnen het overeengekomen traject. In principe ligt de lengte tussen 15 en 25 minuten (inclusief titels). Een afwijkende lengte kan in bijzondere gevallen worden toegestaan. Na goedkeuring zal worden gecoacht op deze overeengekomen lengte. Een afwijking van 10% naar boven is in uitzonderingsgevallen toegestaan. Houd er bij je afwegingen rekening mee dat er festivals zijn (Berlijn, sectie Generation) die films tot max. 20’ programmeren en dat in het algemeen geldt dat kortere lengtes eerder door festivals geselecteerd worden. Er mag (in lengte) geen aangepaste versie gemaakt worden. 

Budget De NFA stelt een budget beschikbaar van € 5.000,- voor documentaire en € 8.500,- voor fictie. Daarnaast werken we samen met de zendgemachtigden van de NPO. Het is geen verplichting om met een omroep samen te werken, er kan echter geen overeenkomst worden afgesloten met een van de commerciëlen. Ook is het bij de eindexamenfilms mogelijk te zoeken naar sponsoring en andere vormen van financiering om de begroting sluitend te krijgen.
In principe is er voor documentaire een omroepbijdrage van € 4.000 per film en voor fictie een omroepbijdrage van € 6.500. 

Voor het x-project gelden andere bedragen (zie daarvoor de randvoorwaarden x-project).

Er mag voor maximaal 50% van het reeds vastgestelde budget (bijdrage NFA plus bijdrage NPO) bij gefinancierd worden. Bij een te hoog uitvallende begroting dient de begroting en/of het scenario/filmplan te worden aangepast. Als er ruimschoots voor het draaien (minimaal een maand voor de eerste draaidag en voor de haalbaarheidsbespreking) al meer externe financiering dan de toegestane extra 50% is binnengehaald, dan is het toegestaan om te werken met de hogere begroting. In de zgn. haalbaarheidsbesprekingen wordt besproken of de film gemaakt kan worden met de beschikbare mankracht, tijd en (financiële) middelen. Voor aanvang van de opnameperiode dient er een sluitende begroting te liggen.

Sponsoring T.b.v. de eindexamenproducties mag er contact worden gelegd met externe bedrijven/personen voor bijvoorbeeld camera- en lichtapparatuur. Over alle door derden geleverde en gesponsorde apparatuur/materialen dient overleg te zijn en goedkeuring te worden verkregen van de betreffende vakklas. Tevens moet er een opdrachtbon worden overhandigd aan betreffend bedrijf/persoon. Zonder opdrachtbon is het GEEN transactie tussen de academie en het bedrijf, maar een transactie tussen de student en het bedrijf en ben je dus persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schade. De producties worden ingedeeld bij de verschillende participerende cameraverhuurbedrijven in overleg met de studieleider cinematography en het hoofd producties. Met deze bedrijven zijn vaste prijsafspraken gemaakt. Het is mogelijk om op een camera van de academie te draaien, mits deze beschikbaar is. Lagere jaars projecten hebben voorrang op de academie-camera’s.

Zie apart document over apparatuur in het eindexamenjaar.

Crew De crews worden op hoofdfuncties samengesteld uit de studenten uit het vierde jaar en de masteropleiding Composing for Film. Het streven is om voor de zomervakantie de crew voor alle producties op hoofdfuncties in te delen. De uiteindelijke beslissing over de crewsamenstelling ligt bij de studieleiders. 

 • hoofdfuncties fictie: productie, regie, scenario, cinematography, licht, production design, sound design, visual effects, montage en postproductiecoördinator.
 • hoofdfuncties documentaires: de opnamecrew bestaat normaliter uit vier personen (regie, productie, geluid en camera). Verder bestaat de crew uit een postproductiecoördinator, sound designer en een editor.
 • de muziek voor de eindexamenproducties wordt gecomponeerd door studenten van de masteropleiding Composing for Film (joint Master Conservatorium van Amsterdam en Nederlandse Filmacademie).
 • cursisten van het oriëntatiejaar van de academie fungeren als licht-, productie- en production designassistenten.
 • assistenten uit lagere jaren of van buiten de academie mogen alleen worden ingezet na toestemming van de desbetreffende studieleider. Voor het betrekken van crewleden van buiten de academie geldt dat deze tevens moeten worden aangemeld bij het hoofd producties. Er dient dan een zgn. vrijwilligersverklaring te worden ingevuld i.v.m. de eigen aansprakelijkheid. Voor betaalde krachten geldt dat niet.

Opnameleiding De productie-afdeling huurt t.b.v. de fictieprojecten externe opnameleiders in (voor 9 opnamedagen en maximaal 3 voorbereidingsdagen). Deze opnameleiders zorgen er voor dat de door de academie opgestelde veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. (Zie verder het stuk Veiligheidsvoorschriften NFA). 

HSO (health & Safety Officer) De productie-afdeling huurt t.b.v. de fictieprojecten externe HSO-ers in voor de duur van de opnamen en voor o.m. het locatiebezoek en het mede opstellen en bespreken van het COVID19 draaiboek. Ook zal er voorafgaande aan de opnameperioden een aantal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd gaan worden voor alle studenten en coaches.

Buitenland Dit studiejaar is het i.v.m. Covid-19 niet mogelijk om eindexamenfilms in het buitenland te draaien.

Kinderen en dieren Het werken met kinderen en dieren is moeilijk, kost tijd en geeft planningsproblemen. Teams die met kinderen en/of dieren willen werken dienen op dit punt toestemming te verkrijgen van de begeleidende coaches en het planningsoverleg. Het kan zijn dat een scenario/filmplan, aangepast dan wel vereenvoudigd moet worden. Voor kinderen die meewerken aan Filmacademie-producties behoeft geen ontheffing bij de Inspectie SZW aangevraagd te worden omdat het kind geen arbeidscontract met ons heeft, er geen geld mee verdient en het in principe een incidentele medewerking is. 

Stunts In de eindexamenfilms zijn stunts toegestaan op voorwaarde dat alle stunts worden doorgesproken met Marco Maas en dat er uitsluitend volgens zijn aanwijzingen mag worden gewerkt. De academie werkt op dit gebied uitsluitend samen met het bedrijf van Marco (Stuntteam De Beukelaer) omdat hij ook het stuntonderwijs op de academie verzorgt. Op dit moment zijn stunts in films beperkt mogelijk i.v.m. het Corona virus (31-10-2020). Bij alle stunts zal in nauwe samenwerking en overleg met Marco Maas worden bekeken wat de eventuele alternatieven zijn.

Muziek Voor de muziek van de eindexamenfilms wordt evenals in het eindexamenjaar uitsluitend samengewerkt met de studenten van de masteropleiding Composing for Film. Dat sluit niet uit dat er, naast gecomponeerde muziek, ook bestaande muziek gebruikt kan worden. Alle muziekrechten dienen geregeld te zijn.

VFX
Inhoudelijke VFX

 • Drie weken voor het draaien van de vierdejaars fictieproducties moet er naar aanleiding van een inhoudelijk VFX-plan een VFX planning/begroting gemaakt zijn in overleg met VFX heads en in samenspraak met de productiestudent van betreffende productie van het vierde jaar. Deze worden besproken en al dan niet goedgekeurd/bijgesteld door Kasper Oerlemans en/of Annet Saatrube. 
 • Een week na het draaien van de vierdejaars docuproducties moet er naar aanleiding van een inhoudelijk VFX-plan een VFX planning en begroting gemaakt zijn in overleg met VFX heads en in samenspraak met de productiestudent van betreffende productie van het vierde jaar. Deze worden besproken en al dan niet goedgekeurd/bijgesteld door Kasper Oerlemans en/of Annet Saatrube.

VFX fixes
Naaste geplande inhoudelijke VFX, zijn er ook mogelijkheden voor VFX fixes. 
Hieronder verstaan wij visual effects die ongepland waren en dus niet voor het draaien zijn afgesproken.
We denken dan bijvoorbeeld aan het stabiliseren van beeld en het weghalen van onoverkomelijke ongewenste details.

 • per fictieproductie 5 x 1 artistdag VFX.
  Op basis van overleg en planning met VFX supervisor en producer van het vierde jaar, moet dit deel uiterlijk 4 dagen na de eerste montagedag zijn aangevraagd. 
  Bij geen aanvraag, vervallen de vfx fixes vanaf dag 5 van montage 
 • per docuproductie 3 x 1 artistdag VFX
  Wederom op basis van overleg en planning uiterlijk 5 dagen na eerste montagedag aanvragen Bij geen aanvraag, vervallen fixes vanaf dag 6 van montage.

Deze vfx fixes moeten niet, het is een mogelijkheid.

Rechten alle eindexamenfilms dienen rechtenvrij te worden opgeleverd. De productiestudenten kunnen, na overleg met het hoofd producties, advies inwinnen bij Roland Wigman (jurist bij VersteegWigmanSprey).

Draairatio Er wordt uitgegaan van de afspraken zoals die gemaakt zijn bij de haalbaarheidsbespreking. Er moeten dagrapporten zijn, er moet getimed zijn. De productiestudenten zorgen er voor dat de dagrapporten worden gemaakt. Aan het eind van de opnameperiode geeft de productiestudent aan de coaches door hoeveel materiaal er is gedraaid.

Draaidagen 
Fictie in een periode van 13 dagen worden maximaal 9 opnamedagen, 2 rustdagen en een in- en een uitcheckdag ingepland 
Documentaire binnen de geplande opnameperiode zoals deze terug te vinden is in het planningsschema (een uitcheckdag, een incheckdag en maximaal 17 opnamedagen)

Duur draaidagen
Maximaal 10 uur tussen call en wrap (inclusief lunch);
Maximaal 8 uur tussen call en wrap bij een nightshoot (inclusief lunch);
12 uur tussen ‘uit en thuis’ voor ieder lid van crew & cast; 
Turn-around bij night shoot van twaalf uur (stel 3 uur ’s nachts thuis, dan pas om 15.00 uur de volgende call).

Locaties Fictie: ga uit van één locatie per draaidag. Binnen een locatie is filmen op verschillende plekken toegestaan. 

Postproductieperiode
Kleurcorrectie 1 á 2 dagen extern. Veel post-productiehuizen werken mee aan onze eindexamenproducties. Wel zijn daar meestal wat kosten aan verbonden. De kosten daarvan dienen in het productiebudget te zijn opgenomen.

Beeldmontage: maximaal vijf weken (fictie) en zes weken (documentaire).

Overdrachtsweek: in de overdrachtsweek van beeldmontage naar geluidsmontage wordt in principe op de woensdag nog gecoacht, er kan dan na de coaching zo nodig nog de laatste hand aan de beeldmontage worden gelegd zodat er uiterlijk op vrijdag wordt overgedragen.

Geluidsmontage/sound design 3 weken 
Geluidsmixage 1 week in een surround studio
Vertaalweek (vervaardigen van alle mixen)

Festivalbeleid
Eindexamenfilms mogen na het eindexamenfestival in EYE vertoond worden op Nederlandse en internationale festivals op voorwaarde dat alle rechten van gebruikte materialen van derden (waaronder het gebruik van bestaande muziek) gecleard zijn. De kosten voor de vertaling van het Nederlands naar het Engels is voor rekening van het festivalbudget en hoeft derhalve niet opgenomen te worden in de productiebegroting. De makers zijn zelf verantwoordelijk voor het inzenden naar festivals. Voor enkele festivals en competities (o.a. Filmschool Festival Munich, International Student Film Festival Tel Aviv, Student Academy Awards, Cilect Prijzen) bepalen de studieleiders de inzendingen

Besprekingen (de besprekingen worden in principe ingepland op de donderdagen tussen 11-13 uur en op de dinsdagen tussen 9.30 – 11.00 uur).

 • Haalbaarheidsbespreking* (past het plan binnen de beschikbare (financiële) middelen, tijd en menskracht)
 • Groen Licht bespreking (bij documentaire worden de Groen Licht en Haalbaarheidsbespreking gecombineerd)
 • Bespreking Covid-19 draaiboek
 • Stijlbespreking*
 • Post-productiebespreking
 • Draaievaluatie (waarbij naast de voorzitter minimaal een coach uit RPS- en een coach uit de niet-RPS-vakklassen aanwezig is)
 • Feedbacksessie

*Voor de documentaireprojecten vinden de haalbaarheids- en stijlbesprekingen gecombineerd in een bespreking plaats.

Bovenstaande besprekingen worden door de academie ingepland omdat bij deze besprekingen coaches, docenten en studieleiders aanwezig zijn.
Daarnaast organiseert de productiestudent een breakdownvergadering waarbij ook de opnameleider aanwezig kan zijn. Ook organiseert de productiestudent de repetities en de benodigde ruimten daarvoor.

In overleg met de productiecoach worden deadlines afgesproken voor het rondmaken van casting en locaties.

Delen