stageverslag, beoordeling en evaluatie

Stageverslag
Je stageverslag bestaat uit minimaal 6-A4-tjes en maximaal 12. Overleg met je studieleider over de omvang van je verslag als je je stageperiode op verschillende plaatsen (bij verschillende bedrijven of producties) doorbrengt. Je werkt met de volgende hoofdstukken:

 • Een korte inleiding over de aard van het bedrijf (of de productie). Koppel hieraan een opsomming van je werkzaamheden op de stageplaats en de leerdoelen die je vooraf samen met je studieleider vaststelde. Zocht je zelf de stage? - Naam en functie van je stagebegeleiders (bedrijf en academie). Omschrijf waaruit de begeleiding tijdens de stage bestond.
 • Een omschrijving van de door jou verrichte werkzaamheden. Geef aan in hoeverre je je hierop goed voelde voorbereid door de lessen en oefeningen op de Filmacademie en in hoeverre je hebt bijgeleerd tijdens de stage. Waar bestonden struikelblokken uit? Heb je ze overwonnen of kun je duidelijk maken waar je meer in zou willen oefenen in de periode die je nog op de academie doorbrengt? Vergelijk je bevindingen in dit deel van je verslag met de vooraf opgestelde leerdoelen. Leg je argumenten helder op tafel.
 • Zijn je toekomstverwachtingen van het werken na de academie veranderd door de stage? Beargumenteer je mening. - Samenvatting en conclusie. Geef in de tekst duidelijk aan als je hiermee vertrouwelijke informatie over je stage-adres ‘weggeeft’. In dat geval kan het stageverslag niet door derden worden ingezien.

Laatste check
Zorg ervoor dat je de volgende vragen bij het controleren van je verslag voordat je dit inlevert, steeds bevestigend beantwoordt:

 • Heb ik per hoofdstuk duidelijk geformuleerd wat mijn thema of onderwerp is?
 • Is het informatiegehalte voldoende (niet te veel, niet te weinig), uitdagend en prikkelend?
 • Is de informatie die ik geef betrouwbaar, ofwel: argumenteer ik zorgvuldig? Maak ik een goed onderscheid tussen feiten, meningen en interpretaties?
 • Is de lay-out duidelijk, correct en eenvormig?
  Heb ik alinea’s goed gebruikt? - Is de relatie tussen zinnen voldoende duidelijk, lopen de zinnen goed en kloppen ze grammaticaal? Heb ik korte en lange zinnen voldoende afgewisseld? - Heb ik de juiste leestekens gebruikt?
 • Gebruikte ik schrijf- of spreektaal?
 • Klopt de door mij gehanteerde spelling?

Ook voor je stageverslag is Schrijfwijzer een betrouwbaar naslagwerk. De gestelde vragen zijn gebaseerd op Goed geschreven.
a. Jan Renkema, Schrijfwijzer, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2002. Je kunt het boek gebruiken in de Mediatheek. Het wordt echter niet uitgeleend, dus schaf het boek voor € 29,95 aan als je het vaak nodig hebt. Schrijfwijzer staat vol adviezen voor het schrijven van teksten en komt dus ook van pas bij het schrijven van verslagen, analyses en scripties.
b. Wilma van der Westen, Goed geschreven - Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep, Bussum, Coutinho, 2002

Lever uiterlijk een maand nadat je stage liep, het verslag in bij je studieleider. Meld daarbij of het verslag al dan niet is gelezen door je externe stagebegeleider.

Stagebeoordeling
Je studieleider neemt contact op met de begeleider op je stageplaats om jouw bevindingen, die je zelf weergaf in je verslag, te bespreken. Zij zullen in gezamenlijkheid besluiten of de stage succesvol is afgerond. Uiteraard zullen ze dat niet alleen op basis van je verslag doen: tussentijds hebben ze ook met je gesproken over je vorderingen en heeft je begeleider ter plaatse je daadwerkelijk aan het werk gezien. Daarnaast zal je studieleider je stage plaatsen in het geheel van je studie aan de Filmacademie: in hoeverre boekte je vooruitgang ten opzichte van het vooraf geleerde op school?

Evaluatie stage
In dit eindgesprek van de stage zal je studieleider vertellen waarom je al dan niet slaagde voor dit studieonderdeel en in het geval dat het je derdejaars stage betreft en je ook in het vierde jaar een stage doet, adviezen geven voor het vierde jaar. Je maakt zelf een afspraak voor dit gesprek. Hierna zullen de door jou behaalde EC’s door je studieleider worden doorgegeven aan Studentenzaken.


Delen